Kursy kwalifikacyjne

Kwalifikacyjny kurs: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

prowadzi kształcenie w formie

kwalifikacyjnego kursu: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest:

 • przygotowanie nauczyciela do praktycznego nauczania zawodu z uwzględnieniem różnorodności zawodów i ich specjalności,
 • zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami związanymi z edukacją,
 • ukierunkowanie na konieczność wzbogacania wiedzy i rozumienia zdarzeń dydaktycznych i wychowawczych oraz umiejętność ich interpretowania z pozycji uczniów,
 • przygotowanie słuchaczy do posługiwania się wiedzą dotyczącą wpływu doświadczeń szkolnych na kształtowanie osobowości ucznia,
 • wyposażenie nauczyciela w umiejętności pozwalające na dostosowywanie treści i metod kształcenia do zmieniających się warunków gospodarczych,
 • kształtowanie umiejętności słuchaczy w zakresie planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Warunki przystąpienia do kursu:

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy posiadają:

 • studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub
 • studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub
 • świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie nauczać lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać

Czas trwania kursu:

150 godzin dydaktycznych w tym:

 1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu – 60 godz.
 2. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych – 90 godz.

Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub wieczorowym.

Opłaty:

1800,00 zł

Formularz zgłoszenia
Kwalifikacyjny kurs: Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

prowadzi kształcenie w formie

kwalifikacyjnego kursu: pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest:

 • nabycie uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki przystąpienia do kursu:

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy posiadają:

wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania kursu:

150 godz.

Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub wieczorowym.

Opłaty:

1800 zł

Formularz zgłoszenia
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Akredytowany Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

prowadzi kształcenie w formie

kwalifikacyjnego kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Celem kursu jest:

 • nabycie uprawnień pedagogicznych w zakresie praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i organizacji pracy z uczniami zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki oraz metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu,
 • przygotowanie uczestników do umiejętnego wdrażania uczniów do pracy produkcyjnej i współdziałania w zespole.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Warunki przystąpienia do kursu:

Kurs przeznaczony jest dla uczestników, którzy posiadają:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

 1. a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
 2. b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
 3. c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

 1. a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Czas trwania kursu:

48 godzin dydaktycznych w tym:

 1. Zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz.
 2. Umiejętności dydaktyczne – 8 godz.

Zajęcia prowadzone będą w trybie weekendowym lub wieczorowym

Opłaty:
550,00 zł

Formularz zgłoszenia