Organizacja pomocy społecznej

studia II stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów I stopnia, szczególnie tych, którzy przygotowują się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a także do pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Ukończenie studiów na tej specjalności jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia oraz dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Program odpowiada minimum programowemu specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. uprawniający do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach pomocy społecznej.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, kierunków rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym, wybranych zagadnień prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego, prawa dotyczącego ochrony danych osobowych;
 • wiedzę dotyczącą struktury organizacyjnej instytucji pomocy społecznej dla różnych grup społecznych na różnych szczeblach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych;
 • umiejętność zastosowania w praktyce kierowania technik organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym zarządzania superwizyjnego;
 • umiejętności aplikacyjne w zakresie prawa socjalnego;
 • kompetencje w obszarze współdziałania i pracy w grupie, pełnienia ról przywódczych zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, etycznych aspektów działalności pracownika socjalnego;

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Ewaluacja działań, metod i technik badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w instytucjach i ośrodkach organizacyjnych pomocy społecznej. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Organizacja pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w:

 • gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • centrach integracji społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka
 • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.
 • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom