OPŁATY

Studia podyplomowe

Zarządzenie w sprawie rodzajów i wysokości opłat wnoszonych przez słuchaczy studiów podyplomowych rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 oraz terminów i zasad ich regulowania