Wydział Nauk Stosowanych

Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych – dr Anna Oleszak
Dyrektor ds. dydaktycznych – mgr Agnieszka Żwierełło
Kierownik biura dziekana – Barbara Pick

Na Wydziale Nauk Stosowanych prowadzone są następujące kierunki studiów:
KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia),
ZARZĄDZANIE (studia I stopnia),
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE(studia I stopnia)