Najczęściej zadawane pytania

1. Czy student, który dostaje stypendium socjalne może ubiegać się o zapomogę?
Student, który otrzymuje stypendium może ubiegać się o zapomogę, ale musi spełnić poniżej opisane warunki.
Zapomoga jest szczególnym, jednorazowym świadczeniem pomocy materialnej, przyznawanym w sytuacji, gdy ubiegający się o nie student znajduje się z przyczyn losowych przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. W terminie 3. miesięcy od zdarzenia będącego przyczyną pogorszenia się sytuacji materialnej w rodzinie studenta powinien złożyć wniosek o przyznanie zapomogi. Okoliczności uzasadniające przyznanie zapomogi to np. śmierć członka rodziny, pożar i inne klęski żywiołowe itp. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego, ale nie na tej samej podstawie.


2. Jaka jest wysokość stypendium?
Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa.
W I semestrze roku akademickiego 2015/2016 wysokość świadczeń materialnych wynosi:
Stypendium socjalne:
od 300,00 zł do 450,00 zł/miesięcznie w zależności od wysokości dochodu,
Stypendium rektora dla najlepszych studentów
od 400,00zł do 500,00 zł/miesięcznie w zależności od średniej ocen
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
od 300,00 zł do 350,00 zł/miesięcznie w zależności od stopnia niepełnosprawności.


3. Od czego zależy wysokość kwot poszczególnych stypendiów?
W myśl art. 174 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, środki otrzymywane przez Uczelnię w formie dotacji, przeznaczone na stypendia socjalne, stypendia mieszkaniowe, stypendia na wyżywienie i zapomogi nie mogą być niższe niż środki przeznaczone na stypendia za wyniki w nauce lub sporcie. Co za tym idzie, ustalenie poszczególnych kwot stypendiów uzależnione jest od tego, ile w danym roku akademickim złożonych zostało wniosków o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym.


4. Do kiedy należy składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla studentów?
Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium za wyniki w sporcie należy składać do dnia 30 października oraz 30 marca każdego roku akademickiego.
Złożenie wniosku po tym terminie nie musi oznaczać utraty prawa do ubiegania się o stypendium. Jednakże w takim przypadku przyznanie stypendium uzależnione jest od tego, czy pozwolą na to środki finansowe pozostałe do dyspozycji Uczelni.
Wnioski o przyznanie zapomogi należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi (patrz pyt. 1).


5. Czy student, który utrzymuje się samodzielnie i nie korzysta z pomocy materialnej rodziców może ubiegać się o stypendium socjalne?
Zasadą jest, że przy ustalaniu dochodu dla potrzeb procedury przyznawania powyższych stypendiów bierze się pod uwagę dochód uzyskany przez:
1. studenta,
2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Jednocześnie istotne jest, aby miesięczny dochód studenta nie był wyższy niż ustalany przez Rektora w każdym roku akademickim maksymalny miesięczny dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie tj. w roku akademickim 2015/16 850,00 zł.
Zgodnie z art.179 ust.6 PSW od 1.10.2014 r. student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 4 pkt.3 (rodzice i rodzeństwo):
w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
•ukończył 26 rok życia
•pozostaje w związku małżeńskim
•ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust.4 pkt.2


7. Kogo nie wlicza się do składu rodziny przy obliczaniu dochodów dla stypendiów o charakterze socjalnym?
Nie uwzględnia się następujących osób:
pełnoletnich nie uczących się,
odbywających zasadniczą służbę wojskową,
uczących się w szkołach wojskowych (w systemie wojskowym),
odbywających karę pozbawienia wolności,
przebywających w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny i nie ponoszący opłat za pobyt (w przypadku, gdy ponoszona jest opłata za jego pobyt, odlicza się ją od dochodu rodziny).


8. Czy do członów rodziny mogę zaliczyć konkubenta z którym wychowuję dziecko?
Szczegółową definicję rodziny studenta zawiera ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym, która w art. 179 ust. 4 stanowi, że przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o świadczenia socjalne, uwzględnia się dochody osiągane przez:
studenta,
małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet jeżeli z nimi zamieszkuje np. babci lub dziadka studenta, dalszych krewnych, rodziców małżonka studenta, ojca dziecka studentki, z którym pozostaje ona wyłącznie w związku nieformalnym, małżonków rodzica studenta.


9. Kto jest opiekunem faktycznym a kto opiekunem prawnym?
Art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi, że przy ustalaniu dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe uwzględnia się dochody osiągane przez rodziców, opiekunów prawnych i faktycznych studenta i będące na jego utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
Ustawa nie określa w sposób szczególny znaczenia pojęć opiekun prawny i opiekun faktyczny. Dlatego też należy stwierdzić, że opiekunem prawnym będzie osoba, której powierzono sprawowanie opieki na zasadach określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.
Wątpliwości pojawiają się w związku z pojęciem opiekun faktyczny studenta. Jednakże, skoro art. 179 ust. 5 stanowi, że miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 4, to pojęcie opiekuna faktycznego należy interpretować zgodnie z definicją nadaną temu pojęciu w tej ustawie. A zatem opiekunem faktycznym studenta nie jest osoba, która faktycznie opiekuje się studentem np. mąż matki studenta niebędący jego ojcem, który go nie przysposobił gdy był małoletni, konkubent matki, dziadkowie lub inni członkowie rodziny, z którymi student mieszka. Ustawodawca w art. 179 ust. 4 pkt 3 oprócz rodziców uwzględnił także opiekuna prawnego i faktycznego biorąc pod uwagę sytuacje, gdy student będzie osobą niepełnoletnią bądź z innych przyczyn podlegającą opiece. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w ust. 6 art. 179 ustawy, określającym jakie przesłanki muszą być spełnione do uznania studenta za samodzielnego finansowo, w pkt 4 tego przepisu jest mowa o składaniu przez studenta oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego wyłącznie z rodzicami.


10. W jakich przypadkach może nastąpić zwrot świadczeń materialnych?
Na podstawie art. 207 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) od decyzji w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że decyzje te podlegają wzruszeniu w trybach określonych jego przepisami.
W przypadku, gdy zostaną ujawnione takie okoliczności jak:
złożenie przez studentów fałszywych dowodów, oświadczeń niezgodnych z prawdą, na podstawie których wydano taką decyzję,
uchybienie w postępowaniu o przyznanie stypendium pracownika administracji bądź organu przyznającego świadczenie, zachodzą podstawy do wznowienia postępowania w trybie określonym w rozdziale 12 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Okoliczności określone w pkt 1 wyczerpują przesłankę określoną w art. 145 § 1 pkt 1 kpa, natomiast określone w pkt 2 – przesłankę z art. 145 § 1 pkt 5 kpa.
Wady określone w art. 145 kpa są istotnymi wadami postępowania administracyjnego. Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpatrzeniu sprawy w celu sprawdzenia, czy jakaś z wad postępowania nie wpłynęła na treść rozstrzygnięcia.
Organ, który jest właściwy w sprawie wznowienia postępowania, na podstawie art. 152 kpa, obowiązany jest do wstrzymania z urzędu lub na żądanie strony wykonania decyzji, jeśli okoliczności sprawy wskazują na prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania. Od wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji, organ administracyjny powinien wstrzymać się z wypłatą stypendium.
Po przeprowadzeniu wznowionego postępowania organ administracji, na podstawie art. 151 § 1 kpa wydaje decyzję, w której:
odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, bądź
uchyla decyzję dotychczasową i wydaje nową decyzję rozstrzygającą o istocie sprawy.
W przypadku, gdy organ uchyli decyzję o przyznaniu stypendium, oznacza to, że stypendium wypłacone studentowi na jej podstawie stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 kodeksu cywilnego, które podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.


11. Gdzie powinien zgłosić się student, w celu złożenia wniosku lub zasięgnięcia informacji w sprawach stypendium?
Wnioski można składać w COS na ul. Monte Cassino 15 oraz w Pionie Kanclerskim przy ul. Potulickiej 16. Osobą udzielającą informacji w sprawach stypendium jest Pani Katarzyna Ufniarz w Pionie Kanclerskim , tel. 91-44-89-105 kufniarz@twp.szczecin.pl


12. Skąd mogę pobrać wniosek o przyznanie stypendium?
Wnioski dostępne są tylko w formie elektronicznej po zalogowaniu się w e-dziekanacie. na stronie Uczelni.


Kontakt
Pani Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl