MENADŻER POMOCY SPOŁECZNEJ

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Typ studiów: doskonalące
Liczba semestrów: 2

Sylwetka absolwenta (uzyskane kompetencje, kwalifikacje, typowe miejsca pracy):
Osoby zarządzające jednostkami pomocy społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej (Ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, środowiskowe domy samopomocy itp.
Studia umożliwiają zdobycie kompetencji i umiejętności do prowadzenia (w zależności od wykształcenia kierunkowego) – jednostek pomocy społecznej. Ukończenie studiów zwiększy kompetencje w zakresie: zarządzania zamianą, zarządzanie czasem, skuteczne zarządzanie zespołem, rozwiązywania konfliktów, kreowanie własnego stylu zarządzania, metody radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, techniki kreatywnego myślenia, sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole, sztuka wystąpień publicznych, budowania zespołu, delegowanie zadań, efektywna komunikacja w zespole, zarządzanie wiedzą, talentami i kompetencjami, zarządzanie w sytuacji kryzysowej, zarządzanie zmianą, skuteczne motywowanie pracowników. Umiejętności w stosowaniu kalkulatora kosztów zaniechania w polityce społecznej.
Uzyskane kompetencje umożliwią efektywniejsze wykorzystanie środków przeznaczanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej . Pozwoli na zarządzanie jps w oparciu o kompetencje przyszłości .

Kryteria rekrutacyjne:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I lub II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia jps ( studia kierunkowe, doświadczenie wymagane dla osób zarządzających jps oraz ukończenie szkolenia z organizacji pomocy społecznej) i zarządzają jps.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres:ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl