Kryminologia to nauka o przestępstwach i ich uwarunkowaniach, ale także o ofiarach przestępstw. Przedmiotem jej zainteresowań jest poznanie przyczyn przestępstwa i przestępczości, dostarczanie narzędzi do opisu tych zjawisk, poznanie przestępcy, dostarczanie wiedzy o sposobach zapobiegania przestępczości. Co ważne, program kształcenia na tym kierunku jest tak skonstruowany, że pozwala nabyć umiejętności niezbędne do tworzenia zróżnicowanych profili psychologicznych przestępców. Zatem, absolwent tego kierunku będzie nie tylko kryminologiem, jako takim, ale także tzw. PROFILEREM.
Proponujemy w ramach tego kierunku dwie specjalności:

Przestępczość gospodarcza i detektywistyka

W gospodarce rynkowej jednym z głównych problemów jej prawidłowego funkcjonowania jest przestępczość gospodarcza. Nieomal codziennie, za pośrednictwem mediów, docierają do nas informacje o przejawach przestępczości gospodarczej, która często określana jest mianem „przestępczości białych kołnierzyków”. Korupcja, „kreatywna księgowość”, przestępstwa skarbowe towarzyszą niestety działalności biznesowej w każdym kraju, w tym również w Polsce. Program studiów na tej specjalności ma za zadanie przygotować wysokiej klasy specjalistów, którzy wyposażeni w wiedzę kryminologiczną i kryminalistyczną będą mogli wypełniać role ekspertów, doradców i analityków w podmiotach gospodarczych, administracji publicznej, służbach mundurowych, w tym w służbach specjalnych, wywiadowniach gospodarczych, agencjach detektywistycznych.

Kryminologia penitencjarno-kuratorska

Logiczną konsekwencją dokonania przestępstwa jest, w każdym państwie prawa, wykrycie, osądzenie i skazanie przestępcy. W zdecydowanej większości przestępstw osądzenie oznacza pozbawienie wolności lub jej ograniczenie. W obu przypadkach jednostka poddana takiej represji może prezentować zachowania i postawy niezgodne z przyjętymi normami społecznymi. Stąd też na etapie odbywania kary, jakkolwiek rozumianej, niezbędna jest w tym procesie obecność specjalisty, kryminologa, którego zadaniem jest optymalizacja procesów resocjalizacji, a także procesów readaptacji społecznej w ramach pomocy postpenitencjarnej. Studia na tej specjalności mają za zadanie przygotować takich właśnie specjalistów, którzy mogą znaleźć zatrudnienie w służbach więziennych, służbach mundurowych, placówkach prewencyjnych, prokuraturach i sądach.