Konferencja “Neurodydaktyka – jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystać potencjał uczniów?”

Konferencja “Neurodydaktyka – jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystać potencjał uczniów?”

W dniu 23 września 2015 roku w budynku Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie przy ulicy Monte Cassino 15 odbyła się konferencja pod tytułem: Neurodydaktyka- jak przyjaźnie i skutecznie wykorzystywać potencjał uczniów. Konferencję zorganizował Szczeciński Oddział TWP na zamówienie Kuratorium Oświaty w Szczecinie. W konferencji wzięło udział 120 uczestników- nauczycieli wszystkich typów szkół oraz wychowawców przedszkolnych.

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok zawierał zagadnienia wprowadzające w zagadnienia neurodydaktyki i rozwijania ucznia zgodnie z jego potencjałem.

W pierwszym z nich mgr E. Trybulski omówił zagadnienia teoretyczne dotyczące uwarunkowań rozwoju potencjału ucznia, które wynikają z wiedzy na temat funkcjonowania mózgu i układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem procesów pamięci. Prof. zw. dr hab. W. Andrukowicz podjął zagadnienie znaczenia wsparcia indywidualnego rozwoju dziecka rozwijającego jego zdolności i talenty przekonując uczestników, ze każde dziecko jest potencjalnym geniuszem, który to potencjał można ujawnić i rozwinąć dzięki mądrej pracy wychowawczej i stymulowaniu indywidualnych cech dzieci od ich najmłodszych lat.

Druga część konferencji poświęcona była praktycznym rozwiązaniom, metodom i technikom wspierającym uczenie się uczniów, które opierają swoje założenia na neurodydaktyce.

Dr D. Ciechanowska zwróciła uwagę na znaczenie rozumienia w uczeniu się szkolnym oraz na relację, jaka zachodzi pomiędzy charakterem wymagań i zadań stawianych uczniom na lekcjach a efektem uczenia się uczniów w postaci bądź wiadomości zapamiętanych albo autonomicznej wiedzy osobistej ucznia. Na podstawie przykładowych prac omówiła cele, przydatność edukacyjną i zasady tworzenia map umysłowych, które służyć mogą ułatwieniu uczniom budowanie swojej, elastycznej i zrozumiałej wiedzy osobistej. Mgr M. Schab omówiła przydatność mnemotechnik w procesie uczenia się szkolnego oraz zapoznała uczestników z podstawowymi technikami mnemotechnicznymi.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny moderowany przez dr D. Ciechanowską, w którym czynny udział wzięło kilkanaście osób. Wymieniono się praktycznymi doświadczeniami pracy pedagogicznej opartymi na neurodydaktyce, wymieniano się praktycznymi doświadczeniami, podjęto dyskusję na temat praktyki i możliwości wspierania rozwoju ucznia w aktualnych warunkach funkcjonowania szkoły.