Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zajęć) zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia mają również za zadanie podniesienie jakości procesu dydaktycznego przez wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych kształtujących przyszłe społeczeństwo. Absolwenci tych studiów powinni zyskać świadomość istotnej roli technologii informacyjnej oraz rozumieć potrzebę budowania społeczeństwa informacyjnego w swoim otoczeniu (w środowisku szkolnym). Absolwenci kończąc te studia powinni rozumieć potrzebę ciągłego doskonalenia się, poznawania i rozwoju swojego warsztatu „informatycznego”. Ponadto każdy nauczyciel, kończąc te studia, staje się przewodnikiem w poruszaniu się w obszarze technologii informacyjnej w swojej szkole.
W ramach programu studiów uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają praktyczne umiejętności pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania nauczyciela przedmiotów informatycznych. W szczególności nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu obszaru przedmiotów informatycznych objętych nauczaniem w szkole na każdym etapie edukacyjnym, a określonych w podstawie programowej. Zdobędą umiejętność wykorzystania metod dydaktycznych właściwych w nauczaniu przedmiotów informatycznych w szkołach.

Podstawa prawna regulująca działalność studiów i kwalifikacje absolwenta:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowu-jącego do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 27.08.2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia są adresowane do nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą uzyskać przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu – informatyki i zajęć komputerowych. Studia przygotowują także nauczycieli do wykorzystania technologii informacyjnej jako środka dydaktycznego wspomagającego nauczanie innych przedmiotów, prowadzenia edukacji informatycznej w ramach przedmiotów informatycznych i kół zainteresowań. Uczestnikami studiów mogą być nauczyciele absolwenci studiów I i II stopnia.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł.
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.