Historia dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Historia dla nauczycieli mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie tego kierunku pozwala nauczycielom innych przedmiotów niż historia, zdobyć wiedzę niezbędną do nauczania tego przedmiotu oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania historii.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400).

Warunki i tryb rekrutacji:
Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I-go lub II-stopnia) i wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie pedagogiczne).

Czas trwania studiów:
studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

  • wpisowe 100 zł,
  • czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach),
  • opłata za świadectwo 30 zł.