GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Biuro karier

GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY – wsparcie młodych na rynku pracy

W obliczu coraz wyższego poziomu bezrobocia ludzi młodych w Europie, na szczeblu Unii Europejskiej w grudniu 2012 r. Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia. W związku z powyższym opracowany został Pakiet na rzecz zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package), którego częścią jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (Youth Guarantee).

Pakiet skierowany jest do państw członkowskich UE – postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat, którzy nie mają zatrudnienia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu – dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

W Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży są osoby w wieku od 15 do 25 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (Not in Employment, Education or Training – młodzież, która nie uczy się, nie pracuje i nie dokształca), a także bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.

Formy wsparcia

 • diagnoza wiedzy, umiejętności i potencjału uczestników,
 • szkolenia,
 • staże,
 • przygotowanie zawodowe dorosłych,
 • dofinansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji,
 • pożyczki szkoleniowe,
 • dofinansowanie studiów podyplomowych,
 • bony: szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie,
 • dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej.

Realizatorzy GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Na szczeblu centralnym:

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
 • Bank Gospodarstwa Krajowego

Na szczeblu regionalnym:

 • Wojewódzkie Urzędy Pracy
 • Powiatowe Urzędy Pracy
 • Struktury organizacyjne Ochotniczych Hufców Pracy
 • Pośrednicy Finansowi Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Partnerzy rynku pracy

Olbrzymie znaczenie w realizacji GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY ma podejmowanie współpracy i tworzenie partnerstw, które poprawią szanse młodych na regionalnych i lokalnych rynkach pracy. Do partnerstw zapraszane są instytucje rynku pracy, szkoły, instytucje szkoleniowe, samorządy, organizacje pozarządowe i firmy. Skutecznemu wchodzeniu na rynek pracy służy szczególnie współpraca szkół i pracodawców.
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie zawarła porozumienie o współpracy partnerskiej w zakresie realizacji ,,Zachodniopomorskich Gwarancji dla młodzieży”, zgodnie z założeniami ww. inicjatywy.
Szczegóły dotyczące realizacji GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY dostępne są na stronie

gdm.praca.gov.pl

Ulotka dot. gwarancji