Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną*

Pedagogika specjalna* – studia magisterskie

wspoamaganie

Absolwent jest przygotowany do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a także kwalifikacji do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi:

 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Medyczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Psychologiczne aspekty edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności intelektualnej,
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z całościowymi zaburzeniami neurorozwojowymi,
 • Współpraca z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W toku studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z takich przedmiotów jak:

 • Praca z rodziną osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Asertywność, selfadwokatura, empowerment osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Metody wspomagające rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • Metodyka pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i niepełnosprawnością sprzężoną,
 • Niepełnosprawność intelektualna – wybrane zagadnienia,
 • Projektowanie pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Rozwój mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Wsparcie dorosłej osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

*w organizacji

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres:ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl