Edukacja Humanistyczna

„Edukacja Humanistyczna”, to półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, ukazujący się od 1999 roku. Radę Programową czasopisma tworzą przedstawiciele nauki i praktyki edukacyjnej – głównie z ośrodków akademickich oraz instytucji oświatowych z kraju i zagranicy. Artykuły zamieszczone w czasopiśmie recenzowane są przez zespół recenzentów będących samodzielnymi pracownikami nauki i doświadczonymi praktykami. W „Edukacji Humanistycznej” teksty publikowane są w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim. Artykuły mają charakter dyskursu dotyczącego różnych aspektów teorii i praktyki z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Duży nacisk położony jest na prezentowanie doniesień z badań naukowych oraz różnego rodzaju innowacji.

Wszystkie artykuły są indeksowane w następujących bazach danych:
Baza Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (7 pkt)
ICI Journals Master List – Index Copernicus (69,67 pkt)
CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
BazHum (prowadzona przez Muzeum Historii Polski),
POL-index (polska baza cytowań).

Wszystkie publikowane w niej teksty są dostępne na stronie internetowej wydawnictwa.

Wersją pierwotną „Edukacji Humanistycznej” jest wersja drukowana.
ISSN 1507-4943

***

„Humanistic Education” is a sixmonthly journal of socio-pedagogical issues published since 1999. The journal’s Program Board is composed of scientists and educational practitioner -mainly from Polish and foreign academic centres and educational institutions. Articles published in the journal are reviewed by a team of independent reviewers who are research scientists and experienced practitioners. „Humanistic Education” has been published papers from such fields as social sciences and humanities in three languages: Polish, Russian and English. The articles discuss various aspects of theory and practice in the field of social sciences and humanities. The emphasis is put on presentation of reports from research studies and various kinds of innovation.
The original version of the „Humanistic Education” is the printed one.
ISSN 1507-4943