Archiwum

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna - Archwium

1/2012

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2012

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści

1

STUDIA I ROZPRAWY

Renata Nowak-Lewandowska, Edukacyjne uwarunkowania rynku pracy w Polsce 7
Kazimierz Wenta, Uczyć się przez całe życie, aby być i mieć nadzieję na dobrą pracę 17
Waldemar Urbanik, O Karolu Marksie, aktualności systemów teoretycznych i wymiarach współczesnego kapitalizmu 23
Jan Kania, Komunikacja społeczna w resocjalizacji 29

DONIESIENIA Z BADAŃ

Robert B. Woźniak, Miasto portowe jako przedmiot badań socjologii morskiej 37
Zbigniew Kosiorowski, Z eksploracji morskich archetypów: Wraki. Studium przypadku 63
Erica Fontana, Changing presentations of Poland in the context of new museums 79
Amadeusz Urbanik, Postrzeganie stosunków polsko-ukraińskich przez mieszkańców Pomorza Zachodniego 89
Leszek Pawelski, Młodzi w przyszłości – kierunki działań 99
Bogdan Urbanek, Europejski wymiar edukacji regionalnej i obywatelskiej 119
Andrzej Kokiel, Tomasz Cegiełka, Pamięć i tożsamość mieszkańców Szczecina 135
Michał Urbas, Szczecińskie badanie czytelnictwa i rozpowszechniania prasy, dawniej 147
Mateusz Tomczyk, Foto-clubbing: aspekty prawne 171
Wojciech Oleszak, Kultura bezpieczeństwa w środowisku pracy 181
Anna Oleszak, Problemy dydaktyczne szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 191
Jolanta Harzyńska, Metody pracy z uczniami dorosłymi 201
Mateusz Piwowarski, Metoda doboru platformy e-learningowej w kształceniu na odległość 207
Ewa Fleszar, Kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dla edukacji o zrównoważonym rozwoju 219
Antonín Roják, Miroslava Miklošíková, Program of pedagogical education of engineers 225
Miroslava Miklošíková, Ethics and evaluation processes at school as a part of education 231
Z DOŚWIADCZEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW WSH TWP W SZCZECINIE
Monika Saganowska, Wiedza o specyfice nauczania dorosłych jako czynnik decydujący o skuteczności szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 235
Barbara Bartoszewicz, Wpływ szkoleń na rozwój zawodowy pracowników w jednostce pomocy społecznej 245
Aneta Dec, Adam Chodyniecki, Zagrożenia zawodowe a edukacja w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 249
Marta Krzaczkowska, Kształtowanie bezpiecznych postaw na studiach podyplomowych 259
RECENZJE
Social work. Between theory and practice, Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Poznań – Kalisz 2012, ss. 168 (Kazimierz Wenta) 268
Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji – PIB, Radom – Warszawa–Bydgoszcz, ss. 236 (Czesław Plewka) 268

Frithjof Bergmann, Stella Friedland, Neue Arbeit kompakt. Publisher: Arbor Verlag, Freiburg 2007, ss. 140 (Magdalena Kotnis)

270
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 273
2/2012

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2012 PDF (Str.)
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści 1
DONIESIENIA Z BADAŃ
LOKALNE WYDAWNICTWA PRASOWE  
Jan Kania, Michał Urbas, Lokalny rynek prasowy w powiatach nadmorskich Pomorza Zachodniego 9
Paulina Olechowska, Funkcje prasy szkolnej. Charakterystyka na przykładzie powiatów kamieńskiego, świnoujskiego i gryfickiego 29
Krzysztof Flasiński, Prasa samorządów gminnych powiatów kamieńskiego i gryfickiego 43
Grzegorz Wejman, Prasa parafialna w parafiach nadbałtyckich. W granicach archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej 63
Sławomir Iwasiów, Gatunki dziennikarskie w prasie lokalnej w Świnoujściu, Kamieniu Pomorskim i Gryficach 73
NADMORSKIE MEDIA INTERNETOWE I ELEKTRONICZNE  
Jacek Wiśniewski, Internetowa prasa powiatów gryfickiego i kamieńskiego oraz Świnoujścia 87
Zbigniew Kosiorowski, Elektroniczne media lokalne na przykładzie Świnoujścia, Wolina i Gryfic 113
Piotr Ostrowski, Radio Kołobrzeg w Trzebiatowie 131
PARALELIZM POLITYCZNY I TRANSGRANICZNOŚĆ W MEDIACH LOKALNYCH  
Piotr Chrobak, Paralelizm polityczny mediów lokalnych w Świnoujściu i Gryficach w pierwszej połowie 2012 roku 139
Paulina Olechowska, Dziennikarstwo transgraniczne na przykładzie powiatu świnoujskiego 157
STUDIA I ROZPRAWY  
Надежда Балык (Nadeshda Balyk), Развитие медиа грамотности как ключевой компетенциив современном педагогическом образовании 171
Ирина Секрет (Iryna Sekret), Social Media in Learning 179
Светлана Скворцова, Юлия Вторникова (Svetlana Skvortsova, Yuliya Vtornikova), The Formation of Teacher Communicative Competency on the Basis of Activity Approach 189
RECENZJE  
E-learning for Societal Needs. Scientific Ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska. Copyright by University of Silesia in Katowice, Poland, Katowice – Cieszyn 2012, ss. 558 (Kazimierz Wenta) 195
Andrzej Michalak, Społeczności lokalne pogranicza niemiecko-polskiego. Socjologiczne studium uczestnictwa wspólnotowego mieszkańców Nadodrza. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, ss. 282 (Jan Nikołajew) 200
Waldemar Urbanik, Amadeusz Michał Urbanik, Pamięć stanu wojennego: strażnicy i więźniowie niepamięci. „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP, Szczecin 2010, ss. 204 (Jan Nikołajew) 201
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 203
2/2011

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2011

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści 1
STUDIA I ROZPRAWY
Franciszek Bereźnicki, Szkolnictwo wyższe w procesie przemian 7
Ryszard Tomczyk, Pierwszy projekt reformy systemu szkolnego w nowożytnej Austrii w okresie panowania Marii Teresy 13
Яна Тураровна Жакупова (Âna Turarovna Žakupova), Эмоциональная устойчивость как профессионально-важное качество педагога-музыканта 23
Dorota Zbisławska, Edukacja digitalnych 29
Joanna Gellera, Marek Zagajewski, Kryzys ethosu samorządowca 35
Anna Wachowiak, Izabela Skórzyńska, Przemiany w założeniach i kierunkach polityki regionalnej i lokalnej a pluralizacja pamięci przeszłości na przykładzie Cmentarza Centralnego w Szczecinie 53
Agnieszka Zaremba, Zmiany produkcyjne Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego w latach 1957–1970. Wokół zamówień Związku Radzieckiego i państw zachodnich 73
Aneta Dawidowicz, Inspiracje myśli politycznejStronnictwa Narodowego (1928–1939) 83
Anna Wachowiak, Dlaczego współczesna rodzina jest letnia? 93
Teresa Szczerska, Kłopoty z wizerunkiem – przyszłe ciało człowieka 99
Wojciech Oleszak, Monika Saganowska, Bezpieczeństwo człowieka w świetle biorytmów 107

DONIESIENIA Z BADAŃ

Jordan Klimek, W kierunku wartości postmaterialistycznych. Komunikat z badań nad systemami aksjonormatywnymi młodzieży akademickiej w epoce późnej nowoczesności 115
Michał Kwiatkowski, Czesław Plewka, Preferencje i oczekiwania zawodowe studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Raport z badań 123
Agnieszka Koźlarek, Opracowanie statystyczne wyników badań w pracach magisterskich i licencjackich 143
Małgorzata Olczak, Podmiotowy charakter wychowania politechnicznego 149

ARTYKUŁY Z I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI „OD PROJEKTU DO PROFESJONALIZMU W ZAWODZIE PEDAGOGA”

Kazimierz Wenta, Profesjonalizm pedagoga w teorii chaosu 157
Maria Dworak, Izabela Bogus, Działania w ramach Koła Naukowego Pedagogów Resocjalizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego czyli wiara w profilaktykę 169
Małgorzata Dyrdół, 10 lat Koła Naukowego Pedagogów działającego przy Instytucie Nauk Edukacyjnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie w doświadczeniach studentów i absolwentów 179
Alina Tomaszewska, Grażyna Szczepaniak, Magdalena Szulc, Postawy rodzicielskie doświadczone w dzieciństwie a postawy przejawiane wobec własnych dzieci 185
Zofia Zagroba, Angelika Zawitkowska-Grad, Pedagog wobec problemów trajektorii cierpienia rodziców dzieci niepełnosprawnych 193
Sylwia Kania, Bajkoterapia na etapie edukacji elementarnej 201

RECENZJE

Kazimierz Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty, Poznań 2011, ss. 318 (Dorota Ciechanowska) 207
John Loflond, David A. Snow, Lewn Anderson, Lyn H. Loflond, Analiza układów społecznych, Warszawa 2009, ss. 362 (Jan Nikołajew) 208

INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI

211
1/2011

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2011

Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści 1
STUDIA I ROZPRAWY
Janusz Mariański, Wartości moralne w zmieniającym się społeczeństwie polskim 7
Anna Kotlarska-Michalska, Społeczne role kobiet 25
Dorota Ciechanowska, Zmieniający się uniwersytet i autonomia studentów 37
Алексей Ангеловский, Профессиональное развитие личности как фактор социальной мобильности 47
Czesław Plewka, Znaczenia i dylematy nauczycielskiej profesji i nauczycielskiego profesjonalizmu 61
Jordan Klimek, Społeczny obraz przestrzeni miasta 69
Danuta Dąbrowska, Stocznia Szczecińska w poezji i pieśni 79
Teresa Szczerska, Moda wizerunkowa jako kod zachowań autodestrukcyjnych nastolatków 91
Izabela Kumor, Ubóstwo – ujęcie teoretyczne 101
Rafał Polak, Internet 2.0 a komunikowanie lokalne 111
Małgorzata Olczak, Zbliżenie uniwersalizmu i idei ekologicznych 119

DONIESIENIA Z BADAŃ

Zbigniew Kosiorowski, Kształcenie adeptów dziennikarstwa w zakresie kształtowania postaw etycznych 127
Grażyna Leśniewska, Anna Filińska, Drogi do szczęścia w opinii studentów 139
Mirosława Kaczmarczyk‑Sowa, Absolwenci Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 147
Marcin W. Oleszak, Ewaluacja szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy 157
Arkadiusz Kołodziej, Krzysztof Tomanek, Zagrożenia i szanse nowych struktur świata wirtualnego 163

RECENZJE

Kazimierz Denek, Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, Poznań 2011, ss. 408 (Kazimierz Wenta) 173
Kazimierz Wenta, Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką, Radom 2011, ss. 204 (Stefan M. Kwiatkowski) 174
Franciszek Bereźnicki, Podstawy kształcenia ogólnego, Kraków 2011, ss. 289 (Kazimierz Wenta) 177
Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz, Uczymy się uczyć, Szczecin 2010 (Joanna Lubecka-Bąk) 178
Obrazy migracji, red. Kazimierz Ilski, Poznań 2010, ss. 151 (Anna Wachowiak) 179

INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI

185
2/2010

Spis treści w PDF

From the editor

DISERTATIONS

Kazimierz Wenta, Return on intellectual capital in the globalized world

Bronisława Dymara, Joy of learning and coexistence

Grażyna Leśniewska, Grzegorz Leśniewski, Poland in the euro zone economic and social aspects

Teresa Szczerska, Image-transcendence as a manifestation of unconscious message

Grażyna Leśniewska, Towards forceful social communication in organization

REPORTS OF THE RESERARCH

Urszula Morcinek, The active model of human life in the gerontology researches

Robert B. Woźniak, Szczecin’s maritime agglomeration in comparative survey

Artur Kurek, Natalia Leszkiewicz, Places of common memory at The Central Cemetery in Szczecin

Robert Bartłomiejski, Patterns of masculinity and femininity as new research areas in maritime sociology

Zbigniew Głąbiński, Tsunami on the Baltic Sea – how to get the knowledge about one’s own region

Ryszard Tomczyk, The international partnership of West Pomeranian Voivodeship

Waldemar Jiers, Security of ships and port facilities on the example of the Szczecin-Świnoujście Seaport Board

ARTICLES FROMTHE CONFERENCE: NOSTALGICTOURISM

Aleksandra S. Czikiszewa, Nostalgia i turystyka nostalgiczna w kontekście globalizacji

Jan Zalewski, Motorcycle rally as a new form of patriotic and religious education

Grzegorz Ciechanowski, Jakub Ciechanowski, Stettin (Szczecin) in memories of allied airmen

Zygmunt Szydłowski, Greek community in West Pomerania

Marek Polakiewicz, Polish roots in Canada

Renata Korek, The Trzebiatów Kasha Festival

Wojciech Hawryszuk, The last coffee at “Cafe Sorrento” – a tale about Szczecin

Kazimierz Gajowy, Nostalgic comebacks in the context of multicultural society.The example of Lebanon. Tourism of the future

Maciej Dobromilski, Basque dilemma. Autonomy or the independent state?

REVIEWS

Robert B. Woźniak, U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia, Szczecin, ss. 361 (Zdzisław Gregorek)

Franciszek Bereźnicki, Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2010, ss. 92 (Robert B. Woźniak)

Beata Stelter, Gut gesagt!, Trening umiejętności językowych – język niemiecki, „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2010 , ss. 224 (Kazimierz Wenta)

Czesław Plewka, Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Wyd. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2009, ss. 432 (Danuta Gielarowska)

INFORMATIONS ABOUT THE UNIVERSITYLIFE

1/2010

CONTENTS

Jan Kania, Polish local press. The current situation, basic problems, perspectives ………………………………………8
Arkadiusz Gruchot, Polish local Press. The current situation, basic problems, perspectives ……………………………………..15
Zbigniew Ciechanowicz, The organization of the press activity as seen from the perspective
of the court register of newspapers and magazines
……………………………………..34
Zbigniew Kosiorowski, Local electronic media in Poland radio and television stations in the National Broadcasting Council’s registers ……………………………………..46
Berenika Gocłowska, Characteristics of local media recipients in  district Police ……………………………………..67
Sławomir Iwasiów, Genre structure of local press in Police district ……………………………………..75
Grzegorz Wejman, Parish media in the structure of the local media in Police ……………………………………..86
Andrzej Gedymin, Information about the content contained in press Police ……………………………………..94
Michał Urbas, The review of local media in Police region ……………………………………103
Jerzy Mianowski, Local Press Association as an element of civic activity ……………………………………109

Rada programowa i zespół redakcyjny