1/2013

Edukacja Humanistyczna

Edukacja Humanistyczna - 1/2013

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2013 PDF (Str.)
Strona tytułowa, redakcyjna, spis treści, od redaktora 1
STUDIA I ROZPRAWY
Kazimierz Denek, Uniwersytet. Miedzy tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości 7
Izabela Skórzyńska, Anna Wachowiak, Wybrane polsko-niemieckie domeny symboliczne na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Rytuały pojednania? 23
Наталия Петровна Франчук, Компетентностный подход в процессе изучения технологий компьютеризированного перевода 37
Елена Цалко, Знания о компетенциях: теория и практика изучения компетенций в российском профессиональном образовании 45
Katarzyna Herda-Płonka, Rola nauczyciela akademickiego w aktywizowaniu rozwoju studentów 53
Paulina Grabowiec, Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela 59
DONIESIENIA Z BADAŃ  
Ryszard Tomczyk, Proces karny w monarchii habsburskiej. Od drugiej połowy XVIII wieku do 1918 roku 67
Anna Obiegło, Rozwój polityki społecznej w obszarze zatrudnienia, migracji oraz zabezpieczenia społecznego we Wspólnocie Europejskiej do 1992 r. 81
Amadeusz Urbanik, Perspektywy współpracy polsko-ukraińskiej w obliczu integracji europejskiej w opiniach mieszkanców Pomorza Zachodniego 93
Roman Lewandowski, Czy Szczecin jest metropolią? 99
Agnieszka Zaremba, Eugeniusz Kwiatkowski – honorowy obywatel Szczecina i jego wkład na rzecz rozwoju gospodarki polskiej w okresie miedzywojennym i po II wojnie swiatowej 113
Małgorzata Olech, Utylitaryzm Petera Singera. Rozwazania o eutanazji 123
Lenka Pelcerová, Student perception of teacher’s personality 131
Agnieszka Koźlarek, Analiza przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym w kontekście regulacji dotyczących komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich 137 
Anna Pluta, Zarządzanie czasem – mocna czy słaba strona pracownika XXI wieku? 147
Ewa Kumik, Przygotowanie studentów do wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie muzycznym 157
Anna Frackowiak, Formy kształcenia ustawicznego w środowisku akademickim 167
Stefan Szałach, Zaufanie w relacjach interpersonalnych – wybrane aspekty 177
Barbara Klasińska, Zainteresowania wyrażane przez studentów pedagogiki 185
RECENZJE  
Joanna Wylezałek, Mobbing w oswiacie jako problem społeczny. Uwarunkowania organizacyjne i społeczne konsekwencje przemocy w miejscu pracy na przykładzie uczelni wyzszych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, ss. 299 (Jadwiga Mazur) 193
Daria Hejwosz, Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Wyd. „Impuls”, Kraków 2010, ss. 332 (Zoa Okraj) 195
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 197