Działalność Towarzystwa

Statutowym celem działalności Towarzystwa jest udział w rozwoju nauk pedagogicznych i popularyzacja ich osiągnięć w kraju i za granicą.

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne prowadzi działalność badawczą, popularyzatorską, organizacyjną i usługową. Szczególnie ważnym zdaniem Towarzystwa jest sprzyjanie podnoszeniu wiedzy pedagogicznej, rozwijaniu kompetencji i etyki zawodowej jego członków. Wiąże się to z troską o rozwój metod poznania naukowego, opracowywania standardów badań i praktyki pedagogicznej.

Od 1993 roku PTP organizuje Ogólnopolskie Zjazdy Pedagogiczne, które są stały się trwałą instytucją i ważnymi punktami orientacji we współczesnej pedagogice. Mają one istotne znaczenie zarówno dla członków Towarzystwa, jak i dla całego środowiska związanego z edukacją. Zjazdy PTP są spotkaniami tematycznymi, dotyczącymi znaczących problemów edukacyjnych. Niezależnie od sesji naukowych towarzyszących Walnym Zjazdom Delegatów PTP i inicjowanych oraz współorganizowanych przez Towarzystwo Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych, zarówno Zarząd Główny Towarzystwa, jak i jego oddziały terenowe organizują liczne, tematycznie zróżnicowane konferencje i seminaria naukowe.

Ważną dziedziną działalności Towarzystwa jest praca wydawnicza. Obecnie Towarzystwo wydaje następujące czasopisma: ”Forum Oświatowe”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, Problemy Wczesnej Edukacji”, „Studia Pedagogiczne”. Pokłosiem kolejnych Ogólnopolskich Zjazdów Pedagogicznych są publikacje w postaci ksiąg zjazdowych, w których zamieszczone są teksty referatów reprezentatywne dla problematyki zjazdowej. Innym rodzajem publikacji są opracowania prezentujące wyniki prac sekcji obradujących w ramach Zjazdów.