CSR BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

CSR (z ang. Corporate Social Responsibility) jest strategią zarządzania, skoncentrowaną na osiągnięciu przez firmę stanu zrównoważonego rozwoju, prowadzącą do uzyskania długotrwałego wzrostu jej wartości. Przyjęcie przez firmę (organizację) zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, oznacza uwzględnianie przez nią w sposób dobrowolny interesów społecznych, aspektów środowiskowych oraz relacji z interesariuszami (klientami, pracownikami, dostawcami, społecznością lokalną i innymi). W praktyce znajduje to przełożenie na konkretne korzyści, wśród których należy wymienić: wzrost zainteresowania ze strony inwestorów, wzrost lojalności klientów, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, poprawę relacji ze społecznością lokalną i władzami, podniesienie poziomu kultury organizacyjnej, wzrost konkurencyjności i kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji. Potwierdzeniem realnego zainteresowania uzyskiwaniem wymienionych korzyści jest rosnąca liczba przedsiębiorstw, które z powodzeniem wdrożyły w Polsce tę strategię, stanowiąc przykład dobrych praktyk. Wśród nich są firmy z województwa zachodniopomorskiego, które posiadają certyfikat audytora CSR.

Cel Studiów:
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu, raportowania oraz korzystania z narzędzi CSR w nowoczesnej organizacji.

Korzyści dla słuchaczy

 • patronat nad studiami objęty przez czołową organizację pracodawców: Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Technologie dla Natury
 • znakomita kadra wykładowców – krajowych oraz międzynarodowych ekspertów i praktyków w zakresie CSR
 • praktyczny charakter zajęć, z przewagą warsztatów i studium przypadków
 • oferta staży dla słuchaczek i słuchaczy kierunku w firmach, realizujących strategię CSR
 • oferty pracy dla najlepszych absolwentek i absolwentów kierunku
 • możliwość uzyskania kwalifikacji audytora CSR

Studia są kierowane do:

 • kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za tworzenie strategii CSR w organizacji (sektor MŚP, duże firmy, mikrofirmy)
 • specjalistów ds. marketingu, komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalistów ds. relacji z inwestorami, dostawcami, klientami
 • pracowników organizacji pozarządowych
 • pracowników administracji publicznej
 • osób zainteresowanych tematyką społecznej odpowiedzialności biznesu

W programie m.in.:

 • tworzenie i wdrażanie strategii CSR w mikrofirmach, sektorze MŚP i dużych organizacjach
 • kształtowanie relacji z partnerami biznesowymi
 • zarządzanie środowiskowe
 • odpowiedzialne strategie w marketingu i komunikacji
 • studia przypadków firm- liderów CSR

Warunki i tryb rekrutacji
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne za semestr wynosi 2250 zł
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
lewiatan-1
tech-1

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl