Biologia dla nauczycieli

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Biologia dla nauczycieli mają za zadanie przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu zgodnie z rozporządzeniem MNISW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Ukończenie tego kierunku pozwala nauczycielom przedmiotów innych niż biologia zdobyć wiedzę niezbędną do jej nauczania oraz uzyskać formalne uprawnienie do nauczania biologii.

Podstawa prawna studiów

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365, z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400).

Warunki i tryb rekrutacji
Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) i kwalifikacje wymagane do wykonywania zawodu nauczyciela (przygotowanie pedagogiczne).

Czas trwania studiów
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty

  • Opłata wpisowa 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
  • Opłata za wydanie świadectwa 30 zł