Badania naukowe realizowane w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Badania realizowane w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie dotyczą zagadnień, które mieszczą się w obszarze nauk społecznych (pedagogika, socjologia, kryminologia, ekonomia) oraz humanistycznych (filozofia, historia, kulturoznawstwo).
Prowadzone w uczelni prace badawcze służą przede wszystkim ciągłemu udoskonalaniu i rozszerzaniu jej oferty edukacyjnej. Tematyka badań podejmowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych jest zróżnicowana, a ich wyniki są wykorzystywane zarówno w dalszych rozważaniach teoretycznych, jak i wynikających z nich działaniach praktycznych. Wielorakość podejmowanych zagadnień jest zdeterminowana przez specjalności naukowe i dydaktyczne pracowników uczelni, badania podejmowane
w poszczególnych instytutach i zakładach uczelni, a także realizację zadań statutowych. Dzięki innowacyjności podejmowanej tematyki oraz zaangażowaniu w rozwój własny, pracownicy stale podnoszą swoje umiejętności i kompetencje związane z kształceniem studentów i słuchaczy WSH TWP w Szczecinie.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą badania, które bezpośrednio wiążą się
z rozwojem subdyscyplin naukowych reprezentowanych w Wydziale Nauk Społecznych
i Wydziale Nauk Stosowanych. Jest to między innymi: pedagogika ogólna, pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, andragogika, socjologia bezrobocia, metodologia badań edukacyjnych, bezpieczeństwo pracy, historia wychowania. Rezultaty działalności naukowej są na bieżąco wykorzystywane w procesie kształcenia studentów, a zwłaszcza podnoszenia jego jakości (np. wprowadzanie zmian w treści kart przedmiotu, zgodnych
z najnowszymi osiągnięciami w danej dziedzinie).

Wnioski na badania naukowe

W załączniku podane są druki wniosków na badania statutowe i własne.