Asystent rodziny

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy, doradztwa i rozwiązywania problemów w rodzinie, które są niezbędne do profesjonalnego realizowania zadań zawodowych przypisanych asystentowi rodziny.
Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny zgodnie z zapisami ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawa Prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Warunki i tryb rekrutacji:
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie oraz praca socjalna, a także absolwenci studiów wyższych innych kierunków z dodatkowo udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.