ARCHIWUM

Ośrodek doskonalenia nauczycieli

Konferencje oraz warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów w zakresie programowania

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Szczecinie zorganizował warsztaty w zakresie programowania.

Tematyka zrealizowanych zajęć nawiązywała do projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej mającego na celu wdrożenie nauczania programowania do edukacji formalnej.

Konferencje i seminaria dla nauczycieli:

 • Nie tylko tydzień kodowania – miejsce programowania w edukacji – konferencja

Warsztaty dla nauczycieli:

 • Kodowanie jest proste!
 • Koduj z nami skreczomaniakami!
 • Programowanie wizualne dla każdego – od animacji do tworzenia gier komputerowych – Scratch bez tajemnic
 • Programowanie wizualne dla każdego – zapoznanie z programem Scratch
 • Programowanie offline i online w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Lekcje programowania w zreformowanej szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej
 • Kodowanie w klasach I-III
 • Projektowanie ćwiczeń interaktywnych na tablice multimedialne
 • Wprowadzenie do programowania w języku C++
 • Wykorzystanie programu Scratch na różnych przedmiotach w szkole podstawowej
 • Interaktywność w edukacji wczesnoszkolnej
 • Nauka programowania w szkole podstawowej w korelacji z różnymi przedmiotami

Warsztaty dla uczniów:

 • Mali Skreczomaniacy – MS
 • Programowanie wizualne dla każdego – zapoznanie z programem SCRATCH
 • Ferie z algorytmami
 • Zapoznanie z programem App Inventor – tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne

Seminaria, konferencje oraz warsztaty dla nauczycieli

Konferencje:

 • Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty – możliwości, wsparcie i integracja

Seminaria:

 • Matematyczne inspiracje
 • Czy Bezpieczna szkoła musi być fikcją? Procedura zachowania bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego w szkole

Warsztaty:

 • Praca z dzieckiem z FAS
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka w szkole
 • Praca z uczniem cudzoziemskim
 • Dziecięca matematyka
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni
 • Zastosowanie pedagogiki cyrku w edukacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży
 • Mnemotechniki, arkana zapamiętywania w pracy z uczniem
 • Mnemotechniki i mapy myśli, arkana zapamiętywania w pracy z uczniem
 • Zachowania niepożądane u dzieci i młodzieży – strategie zapobiegania i redukcji zachowań trudnych
 • Warsztaty bajkoterapeutyczne
 • Rozwijanie samodzielności myślenia dzieci drogą do rozumienia matematyki
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Piktogramy
 • Seminarium inspirujące Familylab „Jestem OK taki, jaki jestem” – o poczuciu własnej wartości u dzieci w wieku 0-13
 • Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)
 • Gotowość matematyczna a ryzyko dyskalkulii
 • Radzenie sobie z werbalną agresją uczniów

Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie zrealizował
Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2018

Konferencja:

 • Wychowanie do odpowiedzialności – wspomaganie rozwoju społecznego i moralnego dziecka

Warsztaty:

 • Metodyka konstruowania programów nauczania w zawodzie w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach
 • Uczyć czytania przez zabawę – realizacja podstawy programowej w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym
 • Metody aktywizujące w krzewieniu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
 • Metody kształtowania kompetencji kluczowych w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej
 • Aktywna matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, nauczanie oparte na samodzielnym, operacyjnym rozumowaniu, poszukiwaniu własnych strategii i rozwiązań
 • Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2017

Konferencja:

 • Dzieci i młodzież w sieci – Internet, korzystanie z urządzeń mobilnych, szanse, zagrożenia, bezpieczeństwo, prawne i wychowawcze aspekty, prawa autorskie, rodzaje licencji, uzależnienia, cyberprzemoc, profilaktyka edukacji w cyfrowej rzeczywistości

Warsztaty:

 • Jak atrakcyjnie kształtować kulturę matematyczną ucznia? Atrakcyjne metody nauczania matematyki na każdym etapie nauczania
 • Matematyka interaktywna – gry i zabawy dla najmłodszych. Odczarować matematykę, czyli jak uczyć małe dzieci matematyki w prosty, ale niebanalny sposób
 • Interaktywnie=Efektywnie. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i nowych metod kształcenia z użyciem narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, czyli jak tworzyć własne materiały na tablice multimedialne
 • Tworzenie aplikacji na telefon, tablet w systemie Android. Praca metodą projektu – tworzenie aplikacji: Pocket Code i Applnventor
 • Szkolnictwo zawodowe w partnerstwie międzynarodowym

Granty Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 2016
Konferencja:

 • Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole

Warsztaty:

 • Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i wspieranie rozwoju ich kompetencji
 • Biblioterapia – jak zachęcić uczniów do czytania książek?
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin przy wykorzystaniu metod oraz narzędzi wywodzących się z informatyki – od cyfrowego konsumenta do cyfrowego twórcy
 • Myślenie komputacyjne w nauczaniu przedmiotowym

III i IV Festiwal Kół Zainteresowań szkół ponadgimnazjalnych pn. Moje pasje 2017 r., 2018 r.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie współorganizował festiwal, który miał na celu prezentację działalności kół zainteresowań; prezentację zainteresowań i pasji indywidualnych uczniów; propagowanie pozalekcyjnych form spędzania czasu wolnego przez młodzież ponadgimnazjalną oraz wymianę doświadczeń między uczestnikami i nauczycielami prowadzącymi koła zainteresowań.