Animacja społeczno-kulturowa

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Celem kształcenia na tej specjalności jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat wykorzystania współczesnych mediów do upowszechniania i animowania działań z zakresu szeroko rozumianej kultury oraz inicjowania niezależnych działań w przestrzeni społeczno kulturowej. Absolwent posiadać będzie umiejętności prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie potrzeb kulturowych, umiejętności dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu animacji kultury, z nastawieniem na działalność prospołeczna i samodoskonalenie.

Efekty kształcenia na tej specjalności obejmują między innymi;

 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem sztuki i kultury w placówkach pozaszkolnych i opiekuńczych;

 • konstruowanie programów pracy wychowawczej, profilaktycznej, terapeutycznej, których celem jest wsparcie, rehabilitacja i readaptacja społeczna;

 • kierowanie i zarządzanie elementami społeczno-kulturowym i wychowawczymi środowiska lokalnego;

 • organizację i aktywizację sił społecznych;

 • umiejętność tworzenia grup i środowisk alternatywnych wobec młodzieżowych kontrkultur;

 • organizację i prowadzenie działań w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

 • diagnozowanie problemów społeczno-kulturowych różnorodnych środowisk społecznych;

 • kompetencje związane z dostrzeganiem różnorodnych potrzeb dzieci, młodzieży , dorosłych w zakresie pracy kulturalno – oświatowej;

 • umiejętność zaprojektowania i uruchomienia własnej działalności gospodarczej w zakresie pracy kulturalno-oświatowej.

Absolwent Animacji społeczno – kulturowej wraz z dyplomem certyfikat kursu pierwszej pomocy Stowarzyszenia „Maltańska Służba Medyczna”.

W toku studiów student zdobędzie wiedzę specjalistyczną z takich przedmiotów jak;

 • Psychologiczne i pedagogiczne podstawy animacji społeczno-kulturowej

 • Wiedza o kulturze

 • Edukacja środowiskowa

 • Wiedza o społecznościach lokalnych

 • Metodyka animacji społeczno-kulturowej

 • Techniczne środki animacji społeczno-kulturowej

 • Pozyskiwanie środków na działalność społeczno-kulturową. Zarządzanie projektami

 • Pedagogika czasu wolnego

 • Pedagogika osób dorosłych

 • Podstawy marketingu w animacji kulturowej

 • Pedagogika zabawy

 • Animacja działań społeczno-kulturalnych w placówkach opieki zdrowotnej

 • Prawne i ekonomiczne podstawy działalności społeczno-kulturowej

 • Organizacja imprez masowych

 • Zarządzanie marketingowe

 • Organizacja i zarządzanie zespołem

 • Prowadzenie imprez kulturalnych

 • Wychowanie estetyczne

 • Praktyka zawodowa

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach związanych z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność kulturalną. Dzięki współpracy uczelni z instytucjami zajmującymi się działalnością kulturalną, część zajęć będzie odbywać się w tych instytucjach i placówkach.

Absolwenci specjalności Animacja społeczno – kulturowa mogą być zatrudniani w:

 • państwowych instytucjach kultury (wojewódzkie ośrodki kultury, muzea, biura wystaw artystycznych, teatry, młodzieżowe domy kultury itd.) oraz samorządowych placówkach kultury (miejskie centra kultury, gminne ośrodki kultury, kluby osiedlowe itd.),

 • placówkach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna (szkoły, internaty, domy opieki społecznej, sanatoria i inne placówki oświatowe),

 • fundacjach kulturalnych, organizacjach i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, towarzystwach regionalnych,

 • prywatnych agencjach, galeriach, biurach zajmujących się działalnością kulturalną, artystyczną, turystyczno-rekreacyjną, promocyjną, wydawniczą itp.,

 • samodzielnych firmach prowadzących impresariat twórców i zespołów artystycznych;

 • innych instytucjach publicznych i firmach prywatnych, w których istnieje zapotrzebowanie na działalność animacyjną

oraz mogą założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie pracy kulturalno – oświatowej.