Stypendia

Aktualności

Aktualności - stypendia

Uwaga studenci, którzy złożyli wniosek o stypendium socjalne w II semestrze roku akademickiego 2017/2018:
Decyzje w sprawie stypendium będą wydawane w terminach:
– 20.04.2018 (piątek), godzina 08:00-14:00, ul. Potulicka 16, biuro Pionu Kanclerskiego
– 21.04.2018 (sobota), godzina 10:30-13:00, ul. Monte Cassino 16, budynek Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP, sala numer 6
– 23-26.04.2018 (od poniedziałku do czwartku), godzina 08:00-16:00, ul. Potulicka 16, biuro Pionu Kanclerskiego.

Zapraszam serdecznie
Katarzyna Ufniarz

Stypendium socjalne w II semestrze roku akademickiego 2017/2018.
Jeżeli student złożył wniosek o stypendium socjalne w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 i chce ubiegać się o kontynuację stypendium w II semestrze, zobowiązany jest:

– wygenerować nowy wniosek w e-dziekanacie, (student będzie miał wgląd do swojego wniosku, który złożył w I semestrze)
– wydrukować i podpisać wniosek,
– złożyć wniosek w formie papierowej
w Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15 lub w Pionie Kanlcerskim przy ul. Potulickiej 16, w terminie od 01 marca do 31 marca 2018 r.

– do wniosku załączyć:

a) w przypadku BRAKU ZMIANY sytuacji materialnej studenta lub członków jego rodziny od czasu złożenia wniosku stypendialnego na I semestr do dnia składania wniosku na II semestr (marzec 2018)
do wniosku należy dołączyć tylko „Załącznik E do wniosku o stypendium socjalnego, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie trzy poniższe przesłanki:

  1. nie uległa zmianie liczba członków rodziny
  2. nie wystąpiła utrata dochodów u żadnego członka rodziny
  3. nie wystąpiło uzyskanie dochodu u żadnego członka rodziny

b) w przypadku ZMIANY sytuacji materialnej studenta lub członków jego rodziny, tj.

  1. nastąpiła zmiana liczba członków rodziny
  2. wystąpiła utrata dochodów u studenta lub członka jego rodziny
  3. wystąpiło uzyskanie dochodu u studenta lub członka jego rodziny

do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, jak w przypadku ubiegania się o stypendium w I semestrze roku akademickiego 2017/2018 (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2016 rok, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym/utraconym, itd.), czyli cały komplet dokumentów.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2017/2018.
O stypendium dla osób niepełnosprawnych student może się ubiegać w każdym miesiącu roku akademickiego 2017/2018, jeżeli posiada decyzję organu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga.
O zapomogę w roku akademickim 2017/2018 student może ubiegać się w każdym miesiącu, jeżeli z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej:

a) ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny studenta
b) zgon członka najbliższej rodziny studenta
c) zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi
d) powódź, pożar i inne klęski żywiołowe

Kontakt
Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl