Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

ADMINISTRACJA

Na kierunku Administracja student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: nauk społecznych (zwłaszcza socjologii, ekonomii, prawa i nauk o zarządzaniu), działań administracyjnych w ramach systemu administracji rządowej, samorządowej i administracji Unii Europejskiej; identyfikowania problemów wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin; komunikacji interpersonalnej, mediacji i negocjacji; prawa wewnętrznego i międzynarodowego.

Studia na kierunku administracja pozwalają podjąć pracę w następujących jednostkach administracyjnych:

 • na poziomie województw: urzędy wojewódzkie, policja, izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, urzędy statystyczne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, jednostki służby zdrowia, szpitale, pogotowia ratunkowe, kuratoria oświaty, szkoły i placówki oświatowe;
 • na poziomie powiatów, gmin i pozostałych: starostwa powiatowe, urzędy gminne, urzędy miejskie, straż miejska, placówki służby zdrowia, szkoły, gimnazja publiczne, sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, urzędy skarbowe, biura podróży, miejskie ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej
 • Tworzenie i stosowanie prawa Unii Europejskiej
 • Działalność organizacji pozarządowych
 • Zarządzanie kryzysowe w regionie
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Administrowanie bezpieczeństwem w samorządzie terytorialnym
 • Prawa człowieka w stanach nadzwyczajnych
 • Bezpieczeństwo europejskie
 • Techniki mediacji i negocjacji w administracji
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej
 • Ochrona i zarządzanie informacją w administracji samorządowej
 • Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego
 • Europejskie standardy samorządu terytorialnego

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności:


  – Administracja samorządowa

  – Administrowanie bezpieczeństwem