Regulamin pomocy materialnej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów                      

Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 1. Na podstawie dyspozycji art.186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za osiągnięcia, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, ustala się niniejszy regulamin określający tryb i kryteria przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, zwanej dalej „Uczelnią”. 
 1. Ilekroć w regulaminie mówi się :
 • „ustawa” – dotyczy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
 • „rozporządzenie” – mowa o rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za osiągnięcia
 • „statut” – oznacza to Statut Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie z dnia 3 października 2011 r.
 • „wydział” – oznacza on podstawową jednostkę organizacyjną uczelni, o której mowa w § 14 ust. 1 statutu.
 • „dziekan” – oznacza kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, o którym mowa w § 21 ust. 1 oraz § 26 ust. 1 statutu.
 • „komisja stypendialna” – organ kolegialny powołany przez rektora na wniosek samorządu studentów, w takim samym trybie powołuję się „odwoławczą komisję stypendialną”.ROZDZIAŁ II
 • § 1
 • System pomocy materialnej
 •  
 1. Systemem pomocy materialnej objęci są studenci uczelni studiujący w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 2. Świadczeniami pomocy materialnej, o których mowa w regulaminie, są:
 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. zapomogi.
 1. Student może ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, o którym mowa w art.173 ust 1 pkt. 4 ustawy. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokość tego świadczenia określa rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia.
 2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu.
 3. Otrzymanie świadczeń wymienionych w ust. 4, nie wyklucza prawa studenta do ubiegania się o uzyskanie pomocy materialnej przyznawanej przez jednostki samorządu terytorialnego.
 4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w uchwale:
 1. rodzaj pomocy materialnej,
 2. sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną,
 3. sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna,
 4. maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.
 1. Student może również ubiegać się o pomoc materialną pochodzącą ze środków strukturalnych Unii Europejskiej. Zasady, rodzaj i sposób przyznawania pomocy materialnej, określają przepisy ustanowione przez te organy.

 

§ 2

Pomoc materialna dla studentów jest finansowana z funduszu pomocy materialnej dla studentów, zwanego dalej “funduszem pomocy”, tworzonego ze środków przyznanych uczelni przez właściwego ministra, w formie dotacji budżetowej.

§ 3

 1. Liczba i wysokość przyznanych świadczeń jest uzależniona od kwoty dotacji budżetowej w roku akademickim.
 2. Środki przeznaczone na świadczenia, o których mowa w par. 1 ust. 2 lit. c stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na świadczenia , o których mowa w par. 1 ust. 2 lit. a,c i d.
 3. Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów w drodze zarządzenia, dokonuje podziału dotacji budżetowej na poszczególne cele funduszu pomocy materialnej.

§ 4

 1. Świadczenia o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a, b, d przyznawane są przez Dziekana na wniosek studenta.
 2. Świadczenia o których mowa w § 1 ust. 2 lit. c przyznawane są przez Rektora na wniosek studenta.
 3. Na wniosek właściwego organu samorządu studenckiego dziekan lub rektor przekazują uprawnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, odpowiednio komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej.
 4. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 3 przyznawane są przez właściwego ministra.
 5. Świadczenia o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a, b, c, student może otrzymywać przez 9 miesięcy w roku.
 6. Świadczenie o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. d student może otrzymać dwa razy w roku akademickim.
 7. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendia, o których mowa w § 1ust. 2 a-c , na jednym z kierunków, według własnego wyboru. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów podejmuje naukę na drugim kierunku studiów – świadczenia o których mowa w par. 1 ust. 2 nie przysługują. Wyjątkiem jest okoliczność, w której student, po ukończeniu studiów I stopnia, kontynuuje studia II stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.
 8. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 przyznawane są na wniosek studenta.
 2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 3 są przyznawane przez właściwego ministra na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 3. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. a przyznawane są na semestr, a świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 lit. b, c przyznawane są na rok akademicki.
 4. Wzory wniosków o przyznanie świadczeń wymienionych w § 1 pkt. a, b, c, d, stanowią załącznik nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego regulaminu.
 5. Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi do funduszu pomocy.
 6. Łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być większa niż 90 % najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta w poprzednim miesiącu, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

§ 6

 1. Wnioski dotyczące stypendium socjalnego, należy złożyć lub wysłać pocztą na adres Uczelni w terminach do 31 października (dla semestru zimowego) oraz do 31 marca (dla semestru letniego).
 2. Wnioski dotyczące stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy złożyć lub wysłać pocztą na adres Uczelni w terminie do 31 października.
 3. Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy złożyć lub wysłać pocztą na adres Uczelni w terminie do 15 września.
 4. Wnioski niekompletne pozostawia się bez rozpoznania
 1. Świadczenie pieniężne w semestrze zimowym, przyznawane będzie studentowi za następujące miesiące: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. W semestrze letnim za: marzec, kwiecień, maj, czerwiec.
 2. Wyjątek stanowią przypadki złożenia wniosku przez studenta po terminach zakreślonych w § 6 pkt. 1, wówczas świadczenie pieniężne będzie przyznawane począwszy od miesiąca złożenia wniosku, do końca terminów wskazanych w zdaniu pierwszym.
 3. Świadczenia pieniężne wypłacane będą do 20-tego każdego miesiąca.
 4. W przypadku wniosków wysyłanych pocztą obowiązuje data stempla pocztowego odciśnięta na kopercie.
 5. Jeżeli termin składania wniosków przypada na dzień wolny od pracy za końcowy dzień składania wniosków przyjmuje się pierwszy następujący po nim dzień roboczy.
 6. W przypadku złożenia wniosku po terminach określonych w ust. 1, przyznanie świadczenia uzależnione będzie od posiadanych przez uczelnię środków finansowych jakie pozostały po ich rozdysponowaniu zgodnie z preliminarzem.
 7. Student jest zobowiązany do wykazania sytuacji materialnej i rodzinnej poprzez złożenie dokumentów określonych na dany semestr roku akademickiego w zarządzeniu Rektora, o którym mowa w § 12 ust.3.
 8. Załączane do wniosku o przyznanie świadczenia, zaświadczenia z urzędu skarbowego są uznawane za ważne przez trzy miesiące od daty ich wystawienia, w odniesieniu do pozostałych zaświadczeń, ich ważność wynosi jeden miesiąc od daty ich wystawienia.
 9. Wnioski o przyznanie zapomóg są przyjmowane w każdym czasie.ROZDZIAŁ III
 10. § 7
 11. Uczelniana Komisja Stypendialna i Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna
 1. Na podstawie dyspozycji art. 177 ust. 1 komisję stypendialną powołuje Dziekan, a odwoławczą komisję stypendialną Rektor z pośród studentów delegowanych przez samorząd studentów i pracowników uczelni.
 2. Kadencja członków komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej trwa przez okres jednego roku akademickiego i kończy się wraz z wyborem jej nowego składu.
 3. Uzupełnienia składu komisji w czasie trwania kadencji dokonuje Rektor.
 • 8
 • 11
 1. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
 1. pracownik delegowany przez Rektora,
 2. pracownik delegowany przez Kanclerza,
 3. 3 studentów delegowanych przez Radę Samorządu Studentów.§ 9
 4.  
 1. W skład odwoławczej komisji stypendialnej wchodzą:
 1. pracownik delegowany przez Rektora,
 2. pracownik delegowany przez Kanclerza,
 3. 3 studentów delegowanych przez Radę Samorządu Studentów.
 4. §10
 5.  
 1. W składach obydwu komisji stypendialnych studenci stanowią większość.
 2. Wnioski wraz z kompletem dokumentów do komisji stypendialnej i odwołania do odwoławczej komisji stypendialnej należy składać w Centrum Obsługi Studenta lub Pionie Kanclerskim, po uprzednim dokonaniu rejestracji poprzez swoje konto w E- dziekanacie.
 3. Decyzje komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu. Głosowanie jest jawne, chyba, że w danej sprawie komisja postanowi inaczej.
 4. Komisja stypendialna i odwoławcza komisja stypendialna w trakcie pierwszego posiedzenia w nowo powołanym składzie wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego na zasadach określonych w ust. 3.
 1. Do decyzji podjętych przez komisję stypendialną i odwoławczą komisję stypendialną mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Załatwienie spraw winno nastąpić z zachowaniem wymogów art. 35 § 1 i 3 KPA tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych , nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. W postępowaniu odwoławczym, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 2. Od decyzji komisji stypendialnej przysługuje studentowi odwołanie składane w ciągu 14 dnia od daty doręczenia decyzji. Przy czym do obliczania terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło, (nie wlicza się dnia, w którym adresat otrzymał decyzję) art. 57 § 1 KPA. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni, art. 57 § 4 KPA.
 3. Komisja stypendialna w terminie 7 dnia od przyjęcia odwołania, o którym mowa w ust. 1, przekazuje je wraz ze swoja opinią odwoławczej komisji stypendialnej.
 4. Komisja stypendialna, od której decyzji złożone zostało odwołanie uznając, że zasługuje ono na uwzględnienie, może zmienić swoją dotychczasową decyzję.
 5. W przypadku decyzji odwoławczej komisji stypendialnej w sprawie przyznania stypendium rektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 6. Decyzja odwoławczej komisji stypendialnej jest ostateczna. Od decyzji ostatecznej studentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
 7. Skargę do WSA wnosi się w ciągu 30 dnia do chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu który wydał decyzję w ostatniej instancji.
 8. Odwoławcza komisja stypendialna, po otrzymaniu odwołania, może zmienić lub uchylić swoją decyzję, o ile uzna, że zasługuje ona na uwzględnienie. W przypadku utrzymania decyzji, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od jej wniesienia.
 9. Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba, że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

 

 

 • 12
 1. Nadzór nad działalnością komisji stypendialnej i odwoławczej komisji stypendialnej sprawują odpowiednio Dziekan i Rektor.
 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 5 Dziekan może uchylić decyzję komisji stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub Regulaminem, natomiast Rektor może uchylić decyzję odwoławczej komisji stypendialnej na tej samej podstawie.
 3. Rektor w porozumieniu z samorządem studentów ustala i podaje w zarządzeniach na kolejne semestry:
 1. terminy posiedzeń komisji stypendialnej,
 2. graniczne kwoty dochodu mające wpływ na przyznanie świadczenia ,
 3. sposób wyliczania dochodu na członka rodziny,
 4. wykazy niezbędnych dokumentów, zaświadczeń oraz oświadczeń,
 5. sposób dostarczania decyzji.
 1. Zarządzenia, o których mowa w niniejszym regulaminie, są dostępne w gablotach Centrum Obsługi Studenta, Pionu Kanclerskiego oraz na stronie internetowej uczelni.

 

§ 13

 1. Komisja stypendialna zbiera się w ciągu 21 dni od upływu terminu składania wniosków o przyznanie świadczeń. O zebraniu Komisji w innych terminach decyduje przewodniczący komisji na podstawie informacji z Pionu Kanclerskiego o liczbie złożonych wniosków.
 2. W przypadku niekompletności wniosku lub stwierdzenia, że budzi on wątpliwości co do okoliczności mających wpływ na prawo studenta do świadczeń, wzywa się studenta do uzupełnienia wniosku, wskazując jego zakres. Student jest obowiązany uzupełnić wniosek w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie terminu komisja stypendialna pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
 3. Decyzje komisji stypendialnej podpisuje przewodniczący komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
 4. Decyzje administracyjne, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie świadczenia, będą wydawane studentom osobiście w wyznaczonym terminie i miejscu podanym w zarządzeniu rektora lub zostaną przesłane studentom listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany we wniosku – zgodnie z obowiązującym zarządzeniem.
 5. Decyzje odwoławczej komisji stypendialnej podpisuje przewodniczący komisji lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.

 

§ 14

 1. Wypłaty świadczeń odbywają się na wskazany przez studenta we wniosku – osobisty rachunek bankowy lub na indywidualny, uczelniany numer konta studenta (w przypadku przekazania świadczeń na poczet czesnego).
 2. Student traci prawo do świadczeń wymienionych w par. 2 w przypadku:
 1. skreślenia z listy studentów,
 2. ukończenia studiów ,
 3.  rezygnacji studenta kontynuowania studiów,
 4.  otrzymania przez studenta urlopu dziekańskiego,
 5. pobierania świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku, w tym na innej uczelni.
 1. Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w § 1 ust. 2, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym utracił prawo do świadczeń na podstawie ust. 2
 2. Świadczenia materialne, wypłacone studentowi za okres, w którym utracił do nich uprawnienia lub na podstawie błędnych przesłanek lub okoliczności, podlegają zwrotowi zgodnie z art. 410 KC.
 3. Każdy student, otrzymujący świadczenia pomocy materialnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia uczelni o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w art. 184 ust. 5 ustawy (tj. o ukończeniu innego kierunku studiów), mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej.
 4. Wypłata świadczeń może ulec zawieszeniu w przypadku nie przekazania środków finansowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Stypendium socjalne

 

§ 15

Stypendium socjalne może otrzymać student, będący w trudnej sytuacji materialnej.

 1. Podstawowym kryterium przyznania stypendium socjalnego jest dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie studenta. Dochód ten nie może być wyższy niż kwota graniczna podawana do wiadomości w zarządzeniu Rektora na dany rok akademicki, przy czym kwota ta musi być zgodna z postanowieniem art. 179       ust. 3 ustawy.
 2. Sytuację materialną studenta ustala się na podstawie sumy dochodów osiąganych przez osoby wymienione w art. 179 ust. 4 ustawy, z uwzględnieniem postanowień art. 179 ust. 4,5,6,7 ustawy. Otrzymaną kwotę dzieli się przez liczbę członków rodziny studenta.
 3. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:
 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, o raz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.a) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr E) oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
 4. 4. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa wust. 3:
 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 3 pkt b, lub b) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu (załącznik nr E).
 1. Źródłem stałego dochodu studenta może być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, a także m.in. renta po zmarłym rodzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło.
 2. Ciężar udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

 

§ 16

 1. Dochód rodziny studenta ubiegającego się o pomoc materialną ustala się na podstawie złożonych zaświadczeń, potwierdzających dochód osiągnięty w roku kalendarzowym, zgodnie z dyspozycją § 12 ust. 3.
 2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do stypendium socjalnego student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Uczelnianej Komisji Stypendialnej.

 

§ 17

Stypendium socjalne przysługuje studentom począwszy od I roku studiów.

 

§ 18

.

 1. Student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego składa:
 • wniosek zawierający oświadczenie studenta o liczbie i składzie rodziny studenta pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, źródła i wysokość dochodów,
 • stosowne zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodów studenta, osób zobowiązanych do jego utrzymania, będących na jego utrzymaniu oraz członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • zaświadczenia potwierdzające liczbę członków rodziny studenta oraz potwierdzające naukę, rodzeństwa lub dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych, inne dokumenty potwierdzające dane wpisane we wniosku.
 • oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 1. Liczbę osób w rodzinie pozostających we wspólnym gospodarstwie ustala się  według stanu na dzień złożenia wniosku.

 

§ 19

 1. Za dochód, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, uważa się:
 1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c, 30e, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z późn.zm), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienione enumeratywnie w art. 3 pkt 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) tj.:
 • renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
 • dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,
 • renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
 • zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc,
 • należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
 • należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
 • należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
 • dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
 • stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.Nr 65, poz.595, z późn.zm), stypendia sportowe przyznawane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr. 127, poz. 857 i Nr 151, poz.1014 oraz z 2011 r Nr 171, poz. 1016 i Nr 185, poz.1092) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w ust.2,
 • kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
 • należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
 • dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674),
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,
 • ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe”,
 • ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
 • świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składaki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (tzw. renty strukturalne),
 • zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.
 • stypendia za wyniki w nauce dla studentów przyznane przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące państwowymi ani samorządowymi osobami prawnymi
 • stypendium przyznawane dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich
 1. Do dochodu studenta nie wlicza się :
 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów przyznawanych a podstawie przepisów ustawy
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
 • funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 • niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumieniu o Wolnym Handlu (EFTA),
 • umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych
 1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego, § 20  
 3. § 21
 4. W przypadku, gdy student lub jego rodzina utrzymuje się z gospodarstwa rolnego do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego. Dochód ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.) W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 5. e) Stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanym przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
  1. W uzasadnionych przypadkach rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację w postępowaniu dotyczącym przyznania stypendium socjalnego.
  2. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, rektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna, może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

 

§ 22

 

 1. Jeżeli współmałżonek studenta jest także studentem, sytuację materialną każdego z nich ustala się oddzielnie.
 2. W przypadku posiadania dziecka przez małżeństwo studenckie dziecko uwzględniane jest przy ustalaniu sytuacji materialnej każdego z nich oddzielnie.

§ 23

 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, tj. dojazd z miejsca zamieszkania na pobyt stały trwa dłużej niż 40 min. w jedną stronę do granic miasta Szczecina.
 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

ROZDZIAŁ IV

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 24

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
 2. Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa wraz z kompletem dokumentów uzasadniających przyznanie w/w stypendium (orzeczenie właściwego organu).
 3. Stypendium przyznawane jest na dany rok akademicki lub do miesiąca, w którym kończy się orzeczenie czasowe, w przypadku, gdy data graniczna przypada w trakcie danego roku akademickiego.
 4. Bez względu na dzień miesiąca, w którym kończy się orzeczenie czasowe lub dzień miesiąca, w którym został ustalony ponownie stopień niepełnosprawności stypendium za ten miesiąc jest wypłacane w pełnej wysokości.

ROZDZIAŁ V

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 25

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał w ostatnim zaliczonym roku studiów wysoką średnią ocen lub uzyskał w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe w współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. O przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1 student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów.
 3. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 4. O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 1

§ 26

 • Minimalna średnia ocen, która uprawnia studenta do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być niższa niż 4,80.
 • Średnia 4,8 nie jest średnią gwarantującą otrzymanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jedynie umożliwia złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie. Szczegółowe warunki przyznania stypendium rektora zawarte są w § 29.

 

 1. Średnia ocen, o której mowa w ust. 1, jest średnią arytmetyczną, do której wlicza się oceny uzyskane z:

a) egzaminów – jeśli przedmiot kończy się egzaminem,

b) zaliczeń na ocenę – jeśli przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę; jeżeli osoby prowadzące             zajęcia dokonały dwóch wpisów ocen, do średniej brana jest ocena osoby prowadzącej wykłady

– kierownika przedmiotu.

 1. Przy wznowieniu studiów po skreśleniu z listy studentów stypendium za wyniki w nauce z ostatniego roku przed skreśleniem nie przysługuje.

§ 27

 1. Za wysokie wyniki sportowe jest uznawane osiągnięcie uzyskane w okresie 12 miesięcy poprzedzających składanie wniosku za:
 1. zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski lub zawodach międzynarodowych w grach zespołowych lub sportach indywidualnych,
 2. zajęcie przez studenta do piątego (indywidualnie) lub do trzeciego (drużynowo) miejsca w Mistrzostwach Polski AZS w grach zespołowych lub sportach indywidualnych,
 3. udział w igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich,
 4. udział w Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna może przyznać na wniosek Dziekana stypendium za wyniki w sporcie inne niż wymienione w ust.2.
 2. Wyniki w sporcie, o których mowa w ust 9 muszą być udokumentowane aktualnymi zaświadczeniami i dyplomami uzyskanymi w danej dyscyplinie sportowej.§ 28
 1. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się :
 1. publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej krajowym lub publikacje naukowe w formie książki,
 2. autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego,
 3. nagrody i wyróżnienia w konkursach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.
 1. Za wybitne osiągnięcia artystyczne uważa się nagrody w konkursach artystycznych (m.in. plastycznych, muzycznych, teatralnych) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. § 29
   1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów.
   2. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznana jednemu studentowi.
   3. 10 % najlepszych studentów danego kierunku (studiów I i II stopnia) oblicza się z ogólnej liczby studentów wpisanych na dany rok akademicki na dzień 31 października danego roku akademickiego.
   4. Do ogólnej liczby studentów wlicza się także studentów powtarzających rok studiów i studentów urlopowanych.
   5. Na każdym kierunku studiów, ze wszystkich złożonych i pozytywnie zaopiniowanych wniosków tworzy się oddzielne listy rankingowe wg. wysokości średniej ilości ocen
   6. Średnia ocen decyduje o miejscu w rankingu.
   7. Zaopiniowane pozytywnie wnioski studentów ubiegających się o stypendium rektora za wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe umieszczane są po wnioskach ze średnią 4,80; o ile nie zostały wcześniej wpisane na listę ze względu na uzyskaną wysoką średnią ocen.
   8. Gdy ilość pozytywnie zaopiniowanych wniosków o stypendium rektora jest większa niż 10 % liczby studentów kierunku studiów, wówczas stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.
   9. W przypadku, gdy mimo zastosowania zasady określonej w ust. 8, w dalszym ciągu przekroczony jest próg procentowy określony w ust. 2, ze względu na uzyskanie jednakowej wysokości średniej bierze się pod uwagę średnią ważoną z uwzględnieniem punktów ECTS przypisanym poszczególnym przedmiotom.
   10. Wysokość średniej ważonej z uwzględnieniem punktów ECTS jest liczona i uwzględniana tylko dla tej grupy studentów, których jednakowa wartość średniej zwykłej ocen (liczonej zgodnie z § 26 ust. 3) nie pozwoliła na wyodrębnienie 10% grupy studentów kwalifikujących się do otrzymania stypendium rektora.ROZDZIAŁ VI 
   11. § 30
   12. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia
   13.  
 1. Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje właściwy minister na wniosek rektora.
 2. Stypendium może być przyznane studentowi, który zaliczył tok studiów w poprzednim roku akademickim oraz:
  1. szczególnie wyróżniał się w nauce, uzyskując w ostatnim zaliczonym roku średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów klasyfikująca studenta w grupie 5% najlepszych studentów danego kierunku, lub
  2. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie w okresie studiów prowadzonych w trybie indywidualnym lub studiów między kierunkowych- w okresie tych studiów.
 1. O przyznaniu świadczenia, o którym mowa w ust. 1 student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu I roku studiów.
 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ VII

Zapomogi

 

§ 31

 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Przyczynami uzasadniającymi wniosek o przyznanie zapomogi są w szczególności:
 1. ciężka choroba studenta lub członka najbliższej rodziny studenta,
 2. zgon członka najbliższej rodziny studenta,
 3. zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi,
 4. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe.
 1. Student może wystąpić o zapomogę nie później niż 3 miesiące od wystąpienia zdarzenia będącego przesłanką do przyznania stypendium.
 2. Wniosek o przyznanie zapomogi wraz z załącznikami dokumentującymi sytuację, o której mowa w ust. 1 student składa w Centrum Obsługi Studenta lub Pionie Kanclerskim.
 1. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim z zastrzeżeniem, że nie mogą one wynikać z tej samej przyczyny losowej.ROZDZIAŁ VIII 
 2. § 31
 3. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin został ustalony przez rektora w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studentów.
 2. Wszelkie zmiany do niniejszego regulaminu mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu (po ówczesnym porozumieniu się z organem samorządu studentów) i wymagają wprowadzenia w życie zarządzeniem rektora.
 3. Traci moc Regulamin zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie, wprowadzony zarządzeniem Rektora WSH TWP w Szczecinie nr 10/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.
 4. Sytuacje nieprzewidziane regulaminem będą rozpatrywane w trybie indywidualnym przez rektora, zgodnie z dyspozycją ustawy.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany

przez Zarząd Samorządu Studentów WSH TWP w Szczecinie

w dniu 29 września 2014 r.