Dzień 1 (4.12.2020)
Godz.  Opis zdarzenia*

 

*do każdego spotkania należy doliczyć od 5 do 10 minut na przełączenie spotkania na spotkanie oraz zachowanie higieny pracy zdalnej przy komputerze

Użyte narzędzia Uczestnicy spotkania po stronie PKA

(skład zespołu oceniającego podany powyżej)

Uwagi
Przedstawiciele Uczelni
8:00 Połączenie się zespołu przed dołączeniem Władz Uczelni MS Teams Uczestnicy spotkania po stronie PKA  
8:30 Spotkanie z Władzami Uczelni w celu przedstawienia szczegółowego harmonogramu wizytacji oraz zapoznania się członków zespołu oceniającego z najistotniejszymi problemami dotyczącymi roli, jaką przypisują Władze Uczelni ocenianemu kierunkowi w realizacji strategii Uczelni. MS Teams – link umożliwiający udział w spotkaniu zostanie wygenerowany i przekazany przez sekretarza zespołu oceniającego do koordynatora wizytacji z ramienia uczelni, który odpowiada za przekazanie linku osobom uczestniczącym w spotkaniu ramienia Uczelni Władze Uczelni:

Dr hab. Waldemar Urbanik Prof. WSH TWP w Szczecinie – Rektor;

Mgr Joanna Golczyk – Kanclerz;

Dr Cezary Hendryk – Prorektor;

Dr Anna Oleszak – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych;

Dr Grażyna Leśniewska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

 

 

 

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

9:00 Spotkanie z zespołem przygotowującym raport samooceny, w tym także osobami odpowiedzialnymi za konstrukcję programu studiów (koncepcję, cele kształcenia i efekty uczenia się), realizację programu studiów, w tym praktyki zawodowe, system weryfikacji efektów uczenia się, umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku, wsparcie w procesie kształcenie studentów, osób z niepełnosprawnościami, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zespół oceniający

przez całą wizytację zespół oceniający odbywa spotkania wspólne z użyciem MS Teams.

Zespół przygotowujący raport samooceny, osoby odpowiedzialne za kierunek, w tym praktyki zawodowe, umiędzynarodowienie, współpracę z otoczeniem-społeczno-gospodarczym, wsparcie studentów:

Dr Cezary Hendryk – Prorektor;

Dr Anna Oleszak – Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych;

Dr Grażyna Leśniewska – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych;

Dr Joanna Smoluk-Stachowska – Koordynator ds. Erasmus;

Dr Sebastian Kaniewski;

Dr Wiktor Moś;

Mgr Przemysław Mazek – Opiekun kierunku Kryminologia;

Mgr Teresa Lipko – Koordynator ds. Forum Pracodawców;

Barbara Pick – Kierownik Biura Dziekana;

Mgr Agnieszka Żwierełło- Dyrektor ds. dydaktycznych, Uczelniany Opiekun Praktyk.

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

11:00 Hospitacja zajęć dydaktycznych/Ocena prac dyplomowych i etapowych/Aktualizacja raportu (wybrane zajęcia hospitowane są jednocześnie przez dwóch członków zespołu oceniającego). W uzgodnieniu z uczelnią dwóch ekspertów jest dołączanych do wybranych zajęć online, które odbywają się w danym dniu. Mgr Marcin Zieliński – informatyk. Osoba ze strony uczelni odpowiada za zapewnienie dostępu do zajęć wskazanym osobom.
13:00   Przerwa dla zespołu, w tym 30 min. przeznaczone na wewnętrzne spotkanie zespołu oceniającego w celu podsumowania dotychczasowych ustaleń.
14:00 Spotkanie ze studentami, Samorządem Studenckim oraz przedstawicielami studenckiego ruchu naukowego. Zespół oceniający

przez całą wizytację zespół oceniający odbywa spotkania wspólne przy użyciu MS Teams.

 

Przedstawiciele studentów ocenianego kierunku ze wszystkich roczników, profili, poziomów i form kształcenia:

Wioletta Lekszycka – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego;

Andrzej Zaorski – Członek Zarządu Samorządu Studenckiego;

Tomasz Cegiełka – Członek Zarządu Samorządu Studenckiego;

Paulina Ruc – rok 3, Kryminologia I stopnia, niestacjonarne

Magdalena Kryczka – rok 2, Kryminologia I stopnia, niestacjonarne;

Jakbub Tuszkiewicz – rok 2, Kryminologia II stopnia niestacjonarne;

Artur Darul –  rok 1, Kryminologia II stopnia niestacjonarne;

Marika Świtała – rok 3, Kryminologia I stopnia, stacjonarne;

Wiktoria Kuczyńska – rok 2, Kryminologia I stopnia, stacjonarne;

Katarzyna Łapska – rok 3, Kryminologia I stopnia, stacjonarne.

 

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

15:00 Spotkanie z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku studiów i realizującymi badania naukowe. Nauczyciele akademiccy:

Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Dr Bogdan Lach;

Dr Elżbieta Kasprzak;

Dr Marek Woś;

Dr Paweł Leśniewski;

Dr Piotr Ostrowski;

Mgr Bogumiła Bonter-Mazek;

Mgr Iwonka Klimowicz;

Mgr Kamila Bogulas;

Mgr Przemysław Mazek;

Mgr Teresa Lipko.

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

16:00 Spotkanie z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym pracodawcami oferującymi praktyki zawodowe dla studentów ocenianego kierunku Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego:

Joanna Wieczorkiewicz-Kita – Przewodnicząca Wydziału III Karnego Sądu Okręgowego w Szczecinie;

Podinspektor Piotr Kocięcki – Komendant Komisariatu Pogodno;

Inspektor Piotr Makuch – Komenda Miejskiej Policji w Szczecinie;

Agnieszka Chybowska – kierownik zespołu psychologów Hospicjum Św. Ewangelisty;

Adrianna Brzezniak-Misiuro – Szczecińskie Centrum Uzależnień, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych;

Marta Giezek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;

Leszek Podolecki – Prezes Fundacji Instytut Św. Brata Alberta w Świnoujściu, Członek Rady Polityki Penitencjarnej, Członek Rady Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Ministerstwie Sprawiedliwości;

Ryszard Chruściel – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Szczecinie (w stanie spoczynku);

Marek Piertasik – Prezes Zarządu Fundacji Impuls;

Paweł Kmieć – Prezes Pallada Ubezpieczenia.

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Dowiedz się więcej | Opcje spotkania

 

17:00 Spotkanie zespołu oceniającego:

1. Podsumowanie przebiegu spotkań w kontekście sformułowanych przez zespół oceniający pytań i wątpliwości, w odniesieniu do spełnienia kryteriów i standardów oceny.

2. Wstępna ocena spełnienia kryteriów.

3. Sporządzenie zestawienia pytań i wątpliwości, które nadal powinny zostać wyjaśnione.

4. Uzupełnienie wstępnego raportu w zakresie ustaleń poczynionych w trakcie spotkań.

Zespół oceniający

przez całą wizytację zespół oceniający odbywa spotkanie z wykorzystaniem MS Teams.

19:00 Zakończenie 1 dnia wizytacji