Propozycje tematów prac dyplomowych

Pedagogika licencjat

Propozycje tematów prac licencjackich

dla II roku studiów I stopnia na kierunku pedagogika

w roku akademicki 2014/2015

 

 

Prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian

 1. Działalność szkoły podstawowej (w wybranej miejscowości) w latach (od początku powstania do 2010 r.)
 2. Działalność przedszkola (publicznego lub niepublicznego) w wybranej miejscowości w latach (od początku powstania do 2010 r.)
 3. Działalność samorządu uczniowskiego w dwóch wybranych szkołach (w wybranej miejscowości)
 4. Poglądy dotyczące nauczycieli w polskiej pedagogice okresu międzywojennego
 5. Nauczyciel i jego zawód w polityce oświatowej w Polsce po drugiej wojnie światowej
 6. Poglądy społeczno-pedagogiczne wybranego polskiego pedagoga (H. Radlińska, H. Rowid, B. Nawroczyński, B. Suchodolski, R. Więckowski i inni)
 7. Problemy szkolnictwa i oświaty w krajach Unii Europejskiej

 

 

Dr hab. prof. WSH TWP Larisa Romayuk

 1. Postawy nauczycieli wobec uczniów z zaburzeniami rozwoju.
 2. Podręczniki szkolne dla klas I-III szkoły podstawowej, jako narzędzia wspomagające nauczyciela w przygotowaniu uczniów do prezentowania postaw antydyskryminacyjnych.
 3. Technologie informacyjne we wczesnej edukacji.
 4. Edukacja włączająca w świadomości nauczyciela.
 5. Uczeń wobec konfliktu w szkole.
 6. Rola grup rówieśniczych w rozwoju społecznym dzieci w świadomości rodziców.
 7. Kary i nagrody w wychowaniu.
 8. Pamięć szkoły nauczycieli przedszkola/klas I-III.
 9. Nauczyciele przedszkola/klas I-III wobec reform oświatowych.
 10. Obraz szkoły w tekstach autorów blogów internetowych.
 11. oraz tematy zgłoszone przez studentów.

 

Socjologia mgr

 

Wykaz proponowanej tematyki prac magisterskich

dla I roku studiów II stopnia na kierunku Socjologia

w roku akademicki 2014/2015

 

prof. zw. dr hab. Robert Woźniak

 1. Problemy bezpieczeństwa państwa.
 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne.
 3. Suwerenność narodu w opinii młodzieży.
 4. Zjawiska bezpiecznej rodziny.
 5. Bezpieczeństwo w szkole.
 6. Deprywacja potrzeb i ładu społecznego.
 7. Problemy patriotyzmu narodowego.
 8. Bezpieczeństwo globalne i jego wymiar społeczny.
 9. Więź społeczna w środowisku lokalnym.
 10. Bezrobocie i jego skutki.
 11. Problemy bezpieczeństwa na stadionach sportowych.
 12. Zwalczanie przestępczości.
 13. Przeciwdziałanie korupcji.
 14. Prawa i wolność obywateli.
 15. Patologia rodziny.
 16. Ograniczanie prywatności w zakresie komunikowania.
 17. Młodzież jako kategoria społeczna.
 18. Dokąd zmierza demokracja lokalna?
 19. Radni i pracownicy samorządowi.
 20. Samorząd terytorialny i jego funkcje.
 21. Aktywność społeczna w środowisku lokalnym.
 22. Problemy korupcji.
 23. Przemoc i marginalizacja społeczna w środowisku.
 24. Ekspektatywa rozwoju lokalnego – inicjatywa lokalna.
 25. Bezpieczeństwo publiczne.
 26. Ochrona środowiska – socjoglobalistyka.
 27. Wypoczynek i rekreacja.
 28. Mobbing w urzędzie.
 29. Społeczne konsekwencje mobbingu.
 30. Wypalenie zawodowe.
 31. Zdrowie i jego ochrona.
 32. Prywatne usługi lecznicze.
 33. Problemy metropolii morskich.
 34. Standardy szkolnictwa lokalnego.
 35. Społeczność pogranicza.
 36. Mniejszości narodowe.
 37. Funkcje kulturowe Szczecina.
 38. Małe miasta portowe.
 39. Zbiorowość przymorskich społeczności lokalnych.
 40. Zjawiska terroryzmu w opinii młodzieży.
 41. Problemy ubóstwa i biedy.
 42. Bezrobocie jako zjawisko społeczne.
 43. Potrzeby i aspiracje społeczno-zawodowe młodzieży.
 44. Migracje jako przejaw ruchliwości społecznej.
 45. Władza lokalna i jej funkcje.
 46. Aspiracje społeczne i zawodowe młodzieży.
 47. Funkcje instytucji penitencjarnych.
 48. Warunki pracy i zamieszkania w mieście.
 49. Zdrowie i wypoczynek w mieście.
 50. Obywatelstwo i tożsamość narodowa.
 51. Agresja i przemoc.
 52. Problemy migracji.
 53. Praca za granicą.
 54. Pogranicze jako obszar życia społecznego.
 55. Zróżnicowanie społeczne.
 56. Ataki na pozycję – plotki i pomówienia.
 57. Wtórne bezrobocie w małym mieście.
 58. Społeczno-kulturowe uwarunkowania ruchliwości społecznej.
 59. Społeczny wymiar firmy.

 

dr hab. Andrzej Wojtaszak prof. WSH TWP

 1. Modele bezpieczeństwa europejskiego.
 2. Rola Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód w Szczecinie.
 3. Unia Europejska wobec terroryzmu.
 4. Zamachy terrorystyczne w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii a problem bezpieczeństwa europejskiego.
 5. Polski model bezpieczeństwa.
 6. Kryzys energetyczny a zagrożenie bezpieczeństwa państwa.
 7. Udział wojsk europejskich w działaniach pokojowych.
 8. Polskie misje pokojowe i stabilizacyjne.
 9. Stanowisko państw UE wobec interwencji w Iraku i Afganistanie.
 10. Migracje do UE a zagrożenie bezpieczeństwa europejskiego.

 

dr Waldemar Urbanik

 1. Patologie społeczne – przyczyny, uwarunkowania
 2. Problemy społeczne współczesnego społeczeństwa polskiego
 3. Proces resocjalizacji i jego uwarunkowania
 4. Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnej rodziny polskiej
 5. Instytucje wychowawcze i edukacyjne
 6. Społeczeństwo postindustrialne a wybrane aspekty aksjonormatywne jednostki
 7. Uwarunkowania i mechanizmy zachowań rynkowych
 8. Socjologia reklamy i marketingu
 9. Marketing polityczny
 10. Elity polityczne
 11. Socjologia polityki
 12. Socjologia zarządzania
Pedagogika mgr

 

Wykaz proponowanych tematów prac magisterskich

dla I roku studiów II stopnia na kierunku Pedagogika

w roku akademicki 2014/2015

 

prof. zw. dr hab. Franciszek Bereźnicki

 1. Postawy rodziców a przygotowanie dzieci do nauki szkolnej
 2. Dojrzałość szkolna dzieci wiejskich i miejskich
 3. Sytuacja szkolna uczniów klas początkowych a postawy rodziców
 4. Postawy rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów klas I-III
 5. Sytuacja szkolna uczniów z rodzin z problemem alkoholowym
 6. Sytuacja szkolna uczniów z rodzin patologicznych
 7. Sytuacja szkolna uczniów z rodzin: niepełnej, samotnej matki
 8. Rodzina a organizacja czasu wolnego dzieci
 9. Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 10. Przemoc wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 11. Edukacja ekologiczna dzieci
 12. Czytelnictwo dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 13. Zabawy i gry problemowe w edukacji wczesnoszkolnej
 14. Praca z uczniem zdolnym w klasach I-III
 15. Przyczyny agresji wśród dzieci
 16. Zabawy i gry w nauczaniu zintegrowanym
 17. Walory edukacyjne wycieczek szkolnych w klasach I-III
 18. Środki dydaktyczne w edukacji zintegrowanej
 19. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym
 20. Funkcje opiekuńczo-wychowawcze szkoły i przedszkola
 21. Dydaktyczne problemy oceniania szkolnego
 22. Uwarunkowania rodzinne agresji uczniów
 23. Postawy młodzieży wobec narkomanii
 24. Postawy młodzieży wobec alkoholizmu
 25. Uwarunkowania zachowań agresywnych wśród młodzieży
 26. Sposoby wspierania ucznia zdolnego w szkole
 27. Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych
 28. Adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkola
 29. Środowiskowe uwarunkowania gotowości szkolnej

prof. zw. dr hab. Danuta Koźmian

 1. Działalność Komisji Edukacji Narodowej w Polsce
 2. Szkolnictwo elementarne na ziemiach polskich w okresie zaborów
 3. Doktryna „nowego wychowania”, jej geneza i wpływ na teorię i praktykę pedagogiczną
 4. Pedagogika narodowa i państwowa – jako główne odmiany myśli pedagogicznej Drugiej Rzeczypospolitej
 5. Wychowanie w szkole polskiej lat międzywojennych
 6. Geneza i wychowawcza funkcja Związku Harcerstwa Polskiego
 7. Działalność wychowawcza placówek opieki nad dziećmi (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, Wioski Dziecięce SOS, placówki socjoterapii)
 8. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły na wsi (w miejscowości X, w latach …)
 9. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i praktyczna nauka zawodu w (tu nazwa szkoły zawodowej i lata jej funkcjonowania)
 10. Problemy szkolnictwa i oświaty w wybranym czasopiśmie lokalnym (lub w roczniku prasowym)
 11. Problemy organizacji szkolnictwa w wybranym kraju europejskim (Niemcy, Czechy, Francja, Anglia, Szwecja)
 12. Kształcenie nauczycieli w Polsce (geneza, rozwój, ewolucja form) w XX wieku

 

dr inż. Wojciech Oleszak

 1. Kwalifikacje i kompetencje zawodowe współczesnego pracownika.

 2. Podstawowe formy działalności człowieka oraz główne powinności człowieka dorosłego.

 3. Kształtowanie oraz funkcjonowanie struktury czynności, umiejętności i kompetencji zawodowych człowieka.

 4. Poradnictwo i doradztwo zawodowe dla osób dorosłych.

 5. Coaching jako jedna z technik doradztwa zawodowego.

 6. Kwalifikacje i kompetencje pracownika dawniej i dziś.

 7. Metody doradztwa zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach.

 8. Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracy doradcy.

 9. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy, mentoring i couching.

 10. Rola pracy w kształtowaniu postaw pracowniczych.

 11. Oczekiwania zawodowe młodzieży miejskiej.

 12. Proces nabywania zachowań przedsiębiorczości.

 13. Kształtowanie istotnych cech osobowości dla pracy zawodowej.

 14. Stan kontaktów pomiędzy placówkami edukacyjnymi a zakładami pracy.

 15. Przygotowanie jednostki i grup społecznych do współpracy w przedsiębiorstwie.

 16. Motywowanie do bezpiecznych zachowań pracowników.

 17. Ocena bezpiecznych zachowań pracowników.

 18. Analiza zdarzeń wypadkowych w kontekście człowieka.

 19. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w zakładzie.

 20. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a jego wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

 21. Działania społecznego inspektora pracy na poprawę warunków pracy.

 22. Wpływ szkoleń na bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie.

 23. Przygotowanie pracownika do pracy w kontekście szkolenia wstępnego.

 24. Wypadkowość jako miernik kultury bezpieczeństwa.

 25. Zarządzanie ryzykiem w pracy.

 26. Motywowanie do bezpiecznego postępowania w pracy.

 27. Techniczne, organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania przyczynowości wypadkowej.

 28. Niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki występujące w procesach pracy.

 29. Psychofizyczne właściwości człowieka a wypadki przy pracy.

 30. Wpływ szkoleń bhp na świadomość społeczną.

 31. Stres pracowników a funkcjonowanie firmy.

 32. Identyfikacja zagrożeń jako element organizacji bezpiecznej pracy.

 33. Wypalenie zawodowe pracowników.

 34. Kształtowanie bezpiecznych postaw pracowników.

 35. Dobór treści i metod szkolenia z zakresu bhp dla pracowników w procesie podnoszenia kompetencji zawodowych.

 36. Wpływ wdrożenia systemu bezpieczeństwa na kulturę pracy.

 37. Wpływ szkoleń bhp na świadomość społeczną.

 38. Czynnik ludzi w zarządzaniu ryzykiem zawodowym.

Powyższe tematy mają charakter orientacyjny. Studenci mogą zgłaszać własne propozycje tematów prac magisterskich, które będą przedmiotem dyskusji podczas seminariów celem sprecyzowania tematów badawczych.

 

dr Alina Tomaszewska

 1. Nauczyciele wobec reform oświatowych
 2. Programy profilaktyczne i/lub terapeutyczne realizowane w szkole
 3. Profilaktyka uzależnień (kampanie społeczne) w świadomości młodzieży i/lub dorosłych
 4. Współcześni nastolatkowie
 5. Obraz rodziny w tekstach autorów blogów internetowych
 6. Obraz szkoły w tekstach autorów blogów internetowych
 7. Zawód nauczyciela w opinii uczniów
 8. Pozycja socjometryczna uczniów z zaburzeniami rozwoju
 9. Świadomość młodzieży na temat osób z zaburzeniami rozwoju
 10. Poczucie podmiotowości uczniów w klasie szkolnej
 11. Przyczyny niedostosowania społecznego w opinii młodzieży
 12. Świadomość młodzieży na temat uzależnień
 13. Skuteczność oddziaływań resocjalizacyjnych w opinii młodzieży (lub osób dorosłych)

Tematy zaproponowane przez studentów

dr Lidia Pawlusińska

 1. Dydaktyczne gry komputerowe jako narzędzie wspomagające rozwój umiejętności matematycznych dzieci.
 2. Rola nauczyciela w ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień matematycznych dzieci.
 3. Metody aktywizujące w nauczaniu matematyki na pierwszym etapie edukacyjnym.
 4. Uczniowskie strategie rozwiązywania zadań tekstowych z matematyki w klasach I-III.
 5. Przyczyny niepowodzeń matematycznych w wieku wczesnoszkolnym.
 6. Kompetencje matematyczne nauczycieli pierwszego etapu edukacyjnego.
 7. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej.

Ponadto mogą być realizowane tematy z obszarów:

– ocenianie i system egzaminów zewnętrznych,

– praca z uczniem zdolnym,

– rozwój kompetencji matematycznych uczniów, SNOS.

dr Anna Oleszak

 1. Kultura pracy w szkole
 2. Coaching i mentoring w edukacji
 3. Autorytet i etyka zawodowa w pracy nauczyciela
 4. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy pedagoga
 5. Zjawisko mobbingu w szkole
 6. Rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów w toku edukacji szkolnej
 7. Alternatywne formy wychowania i kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym
 8. Świat mediów w codziennym życiu uczniów w szkole
 9. Funkcje i role nauczyciela w kształceniu on-line – zmiana paradygmatu kształcenia czy adaptacja tradycyjnych podejść
 10. Szkoła zawodowa jako wyzwanie edukacyjne XXI wieku
 11. Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec pracy zawodowej
 12. Funkcjonowanie doradztwa zawodowego w liceach
 13. System wartości i cele życiowe młodzieży gimnazjalnej w szkołach miejskich i wiejskich
 14.   Zjawisko eurosierodztwa – jako problem społeczno-wychowawczy i edukacyjny