2/2018

Edukacja Humanistyczna – wydania ON-LINE

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

2/2018 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Jan Kania, Nauczyciele wobec potrzeb stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym 7
Tomasz Perz, Biologiczne korzenie kultury w ujęciu Konrada Lorenza 17
DONIESIENIA Z BADAŃ
Mirosław Bobek, Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego na drugim etapie edukacji 31
Maciej Bardelas, Motywy determinujące wybór szkoły sportowej – raport z badań 45
Nguyen Nhu Ngoc, Improving reading culture of primary school students in Hanoi city, Vietnam 57
Marek Banaszak, Organizowanie procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej z zakresu przyrody w deklaracjach przyszłych nauczycieli konstruktywistów 69
Grzegorz Gronowicz, Marek Woś, Zagrożenia cyberterrorystyczne w świadomości młodzieży 81
Lidia Kłos, Grażyna Leśniewska, Gotowość do zmiany pracowników socjalnych 95
Grażyna Aondo-Akaa, Monika Masłowska, Katarzyna Pająk, „Ważne, żeby się dobrze żyło”. Młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną o sobie, swoich wartościach i marzeniach 105
DONIESIEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
Aleksandra Prus, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej jako instytucja wspierająca spółdzielczość dzieci i młodzieży szkolnej 117
Marek Wrzesiński, Kształtowanie kompetencji społecznych ucznia średniej szkoły zawodowej 131
Petra Kvasnová, Ľubomír Žáčok, Ľuboš Kvasna, Engineering companies support combining student teaching with practice 143
RECENZJE
Kwestia ukraińska w działalności Służby Bezpieczeństwa PRL. Dokumenty i materiały, oprac. Arkadiusz Słabig, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 702 (Amadeusz Urbanik) 151
David G. Myers, Intuicja. Jej siła i słabość, przeł. Anna Sosenko, Wydawnictwo Moderator, Wrocław 2004, ss. 463 (Wioletta Lekszycka) 154
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 157
ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W PÓŁROCZNIKU EDUKACJA HUMANISTYCZNA 161