AKTUALNOŚCI / OFERTY

Biuro Karier

(2020.02.27) OFERTY PRACY

OFERTA PRACY DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH
DOŁĄCZ DO ZESPOŁU NASZEJ BAJKI!

W związku z dynamicznym rozwojem prowadzimy rekrutację uzupełniającą zespół w dwóch placówkach: przedszkolu przy ul. Wojska Polskiego 211w Szczecinie oraz nowo powstającego centrum opiekuńczo – rozwojowego na Bezrzeczu. Poszukujemy nauczycieli wychowania przedszkolnego, opiekunów, logopedów, terapeutów i innych specjalistów. Oferta skierowana jest również do osób, które wkrótce ukończą studia i zamierzają podjąć pracę w zawodzie.

Co oferujemy:

 • umowę o pracę
 • dobre wynagrodzenie (nauczyciele kontraktowi w naszej placówce zarabiają nawet 3700 zł na rękę)
 • dla nauczycieli – zatrudnienie w oparciu Kartę Nauczyciela (w ramach pełnego etatu 25 lub 22 godzin pracy dydaktycznej tygodniowo) oraz 7 tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego rocznie
 • możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć, co pozwala na autorealizację i uzyskanie dodatkowych zarobków
 • trzymiesięczny okres zapoznawczy, w którym przewidziane są warsztaty, kursy lub szkolenia przygotowujące do pracy w zawodzie,
 • fachowe wsparcie metodyka
 • twórczą, przyjacielską atmosferę
 • dla wybranych kandydatów przewidujemy również możliwość dofinansowania studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych.

Czego oczekujemy:

 • długotrwałej współpracy
 • zaangażowania w życie placówki
 • rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań.

Jeżeli chcesz nas lepiej poznać, zapraszamy na www.naszabajka.pl. Znajdziesz tam również formularz rekrutacyjny przez który możesz zgłosić swoją kandydaturę do pracy. Dodatkowych informacji dowiesz się w kolejnych etapach rekrutacji. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu (91)487-26-33.

(2020.02.27) PRACOWNIK SOCJALNY

Oferta pracy na stanowisko: pracownika socjalnego w Centrum Opieki
nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66
w Szczecinie

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie zatrudni na umowę o pracę pracownika socjalnego w Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego w wymiarze ½ etatu.

Opis stanowiska:

Zakres działań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. Dokonywanie analizy i oceny sytuacji rodzinnej wychowanków niezwłocznie
  po przyjęciu dziecka do placówki.
 2. Nawiązanie współpracy z kuratorami, asystentami rodzin MOPR oraz sądami.
 3. Udzielanie informacji i wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów życiowych rodzinom wychowanków.
 4. Pomoc rodzinom wychowanków w uzyskaniu poradnictwa i wsparcia przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe.
 5. Współpraca z innymi specjalistami i instytucjami w celu inspirowania aktywności rodzin wychowanków.
 6. Prowadzenie dokumentacji wychowanków. Dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji, a w szczególności uzupełnianie braków w informacjach o nowo przyjmowanych wychowankach.
 7. Współpraca z pozostałymi pracownikami placówki w kwestiach związanych
  z wychowankami i ich rodzinami.
 8. Przygotowywanie Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
 9. Prowadzenie księgi ewidencji wychowanków.
 10. Sporządzanie porozumień z rodzinami o umieszczeniu dziecka w SPWD.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
  samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych,
 1. kwalifikacje: wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 3. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 4. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. umiejętność pracy zespołowej,
 3. dyspozycyjność,
 4. kreatywność,
 5. odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV,

Zgody kandydata:

CV powinny być opatrzone klauzulą:

 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem
  w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane
  w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku pracownika socjalnego

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
 • Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
 • 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty pracy na stanowisko wychowawcy należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail : rekrutacja@cod.szczecin.pl w terminie do dnia ……………………………… do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

– selekcja ofert,

– rozmowa kwalifikacyjna.

(2020.02.27) WYCHOWAWCA

Oferta pracy na stanowisko: wychowawcy w Centrum Opieki
nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie zatrudni na umowę o pracę wychowawcę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Opis stanowiska:

Zakres działań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych dzieci,
 2. odpowiadanie za wszechstronny rozwój wychowanków, uwzględniając ich indywidualne możliwości i potrzeby,
 3. opracowywanie we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, w oparciu m.in. o diagnozę psychofizyczną, indywidualnego planu pomocy dziecku oraz odpowiadanie za jego realizację,
 4. planowanie i organizowanie codziennych zajęć indywidualnych i grupowych dostosowanych do wieku i możliwości wychowanków,
 5. współpracowanie ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie
  i odpowiadanie za realizowanie przez nich obowiązku szkolnego,
 6. prowadzenie dokumentacji grupowej i indywidualnej dziecka – sporządzanie informacji i opinii o powierzonych wychowankach,
 7. współpracowanie z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 8. aktywne uczestniczenie w posiedzeniach zespołu okresowej oceny sytuacji dziecka.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach
  samorządowych,
 1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie wyższe:
 • na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki
  o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 • na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 2. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 3. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. umiejętność pracy zespołowej,
 3. dyspozycyjność,
 4. kreatywność,
 5. odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV,

Zgody kandydata:

CV powinny być opatrzone klauzulą:

 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku wychowawcy

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
 • Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
 • 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty pracy na stanowisko wychowawcy należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail : rekrutacja@cod.szczecin.pl w terminie do dnia ………………………….. do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

– selekcja ofert,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu …………………………..
nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

(2020.02.27) PEDAGOG

Oferta pracy na stanowisko: pedagoga w Centrum Opieki nad Dzieckiem
im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie zatrudni na umowę o pracę pedagoga w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wynagrodzenie Pracownika w części 0,25 etatu będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 w związku z realizacją projektu pn. „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie”.

Opis stanowiska:

Zakres działań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. sporządzanie szczegółowej diagnozy indywidualnej dziecka,
 2. poznanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej i prawnej wychowanka, analiza dokumentów dziecka,
 3. prowadzenie dokumentacji: kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, arkuszy badań obserwacji pedagogicznych,
 4. stała współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka,
 5. prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla rodzin dzieci umieszczonych w placówkach
  podległych Centrum Opieki nad Dzieckiem,
 6. udzielanie specjalistycznego wsparcia wychowawcom w sprawach dotyczących pracy
  z dzieckiem i jego rodziną.

 

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe ,magisterskie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 6. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. umiejętność pracy zespołowej,
 3. dyspozycyjność,
 4. kreatywność,
 5. odporność na stres.

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,

 

Zgody kandydata:

CV powinny być opatrzone klauzulą:

 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku pedagoga

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
 • Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
 • 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

 

Oferty pracy na stanowisko psychologa należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail : rekrutacja@cod.szczecin.pl w terminie do dnia …………………………………do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

– selekcja ofert,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu ……………………………….
nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.

 

(2020.02.27) PSYCHOLOG

Oferta pracy na stanowisko: psychologa w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie

Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. K. Maciejewicza w Szczecinie zatrudni na umowę o pracę na stanowisko psychologa w niepełnym wymiarze czasu pracy 1/2 etatu.

Opis stanowiska:

Zakres działań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

 1. prowadzenie dokumentacji psychologicznej,
 2. działania diagnostyczne,
 3. poradnictwo i pomoc psychologiczna,
 4. działania profilaktyczne, ogólnowychowawcze,
 5. preorientacja zawodowa,
 6. współpraca z rodzicami,
 7. współpraca z zespołem wychowanków, nauczycieli, psychologów.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe na kierunku psychologia,
 4. prawo do wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
  o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. brak pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej,
 7. wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 2. umiejętność pracy zespołowej,
 3. dyspozycyjność,
 4. kreatywność,
 5. odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny i CV,

Zgody kandydata:

CV powinny być opatrzone klauzulą:

 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 • „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie danych zawartych w ofercie do celów przyszłych rekrutacji. Nie wyrażenie zgody nie będzie skutkować niemożliwością realizacji procesu naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy na stanowisku psychologa

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin, e-mailowo: rekrutacja@cod.szczecin.pl
 • Inspektor Ochrony Danych: iod@cod.szczecin.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. C RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy
 • 6 ust. 1 lit. A RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
 • Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.
 • Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Oferty pracy na stanowisko psychologa należy składać osobiście, listownie lub na adres e-mail : rekrutacja@cod.szczecin.pl w terminie do dnia …………………………… do godz.15:00 na adres Centrum Opieki nad Dzieckiem (pokój nr 1) ul. Wszystkich Świętych 66, 71-457 Szczecin.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:

– selekcja ofert,

– rozmowa kwalifikacyjna.

Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych lub wpłyną po dniu ………………………..
nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone.