1/2019

Edukacja Humanistyczna – wydania ON-LINE

Redakcja oświadcza, że wersja drukowana jest wersją pierwotną.

1/2019 PDF (Str.)
Strona redakcyjna, spis treści, od redakcji 1
STUDIA I ROZPRAWY
Andrzej Kawecki, Postępowania przygotowawcze prowadzone przez policję oraz orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach o przestępstwa związane z przemocą w rodzinie w latach 2016–2017 7
Aneta Dawidowicz, The principles of national education. National education in political thought of the National Party (1928–1939) 25
Angelika Figiel, Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle zmieniających się przepisów prawa oświatowego 37
Andrzej Michalak, Ewolucja poglądów Wernera Sombarta a polityka niemiecka początków XX wieku 49
Krzysztof Kupiński, Judeochrześcijańskie korzenie antyglobalizmu 63
Agnieszka Laddach, U progu przemian w organizacji nauki. Pytanie o zasadność istnienia opozycji humanistyki i nauk matematyczno-przyrodniczych 77
DONIESIENIA Z BADAŃ
Marek Woś, Działania wychowawcze w perspektywie oceny zachowań agresywnych / przemocowych uczniów 97
Wiesław W. Kubielski, Skuteczność modułowej formy organizacji wykładu akademickiego 111
Roman Monko, Training of the teacher of the Production Training, General Technical Subjects and Crafts in Ukraine (second half of the ХХth century) 127
Vu Thi Phuong Le, Professional value orientations of pedagogic students at universities in Northern Central region of Vietnam nowadays 135
DONIESIEŃ EDUKACYJNO-ZAWODOWYCH
Katarzyna Nanowska, Etyczne dylematy w praktyce zawodowej kuratorów sądowych 153
Olga Tunkiewicz, Rozważania nad przyczynami autyzmu 165
RECENZJE
Waldemar Urbanik, Strategie dostosowawcze bezrobotnych w okresie zmiany systemowej w Polsce. Studia nad zbiorowością bezrobotnych Szczecinka 1993–2016, „Pedagogium” Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, Szczecin 2018, ss. 308 (Marek Woś) 177
Lucy Leu, Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia, przeł. M. Markocka-Pepol, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018, ss. 230 (Barbara Popiel) 183
INFORMACJE Z ŻYCIA UCZELNI 185
ZASADY PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW DO PUBLIKACJI W PÓŁROCZNIKU EDUKACJA HUMANISTYCZNA 189