Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna

Cel studiów:

  • nabycie kwalifikacji do pracy w bibliotekach szkolnych oraz szkolnych centrach informacji;
  • nabycie umiejętności tworzenia nowoczesnej biblioteki z uwzględnieniem wszechstronnej informacji oraz sprawnego opracowania zbiorów poprzez stosowanie technologii informacyjnej;
  • zapoznanie się z elementami dydaktyki bibliotecznej, dającymi podstawę do prowadzenia zajęć Edukacja czytelnicza i medialna.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Warunki i tryb rekrutacji:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne wymagane do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

Czas trwania studiów:

Studia trwają 2 semestry.

Opłaty

Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki