Psychologia śledcza

Studia II stopnia

Psychologia śledcza jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która integruje wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów – psychologii, prawa, kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej – dla potrzeb wykrywania sprawców przestępstw.
Specjalizacja na studiach kryminologicznych Psychologia śledcza umożliwi studentom zapoznanie się z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie znany jest jego sprawca.
Profilowanie bazuje na ogólnym założeniu wstępnym, że skutki każdego zachowania zawierają piętno osobowości człowieka, który je wywołał. Dlatego studenci zdobędą wiedzę i będą praktyczne trenować umiejętności tworzące merytoryczny warsztat profilera. Nauczą się wykorzystywać wiedzę o osobowości sprawców przestępstw, w szczególności wiedzę o mechanizmach zachowania m.in. sprawców zabójstw, przestępstw seksualnych, nauczą się zbierać dane wiktymologiczne oraz analizować i integrować szczegółowe informacje zebrane podczas śledztwa oraz wszelkie inne dane związane ze zdarzeniem.
Studia są adresowane przede wszystkim do osób, które chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie wykorzystania psychologii śledczej, a w przyszłości podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości.

Rekrutacja

Studia drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach:
PEDAGOGIKA
KRYMINOLOGIA
PRACA SOCJALNA

Studia prowadzone są w następujących trybach:
studia stacjonarne (dzienne)
studia niestacjonarne (zaoczne)
studia niestacjonarne (wieczorowe dla pracujących)
Studia wieczorowesystem studiów niestacjonarnych, w którym zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych do wieczornych. Oferta skierowana przede wszystkim do osób pracujących, które nie chcą studiować w weekendy. Liczba godzin studiów zaocznych i wieczorowych jest taka sama w związku z tym odpłatność za studia jest również taka sama.


Specjalności na kierunku pedagogika:

– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną
– Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
– Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym
– Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Specjalności na kierunku kryminologia:
– Psychologia śledcza
– Kryminologia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego

Specjalności na kierunku praca socjalna:
– Organizacja pomocy społecznej
– Praca socjalna z rodziną

Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia
5. kserokopis suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
7. Ksero dowodu osobistego
8. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm)
9. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni:
Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
10. Deklaracja płatności czesnego
11. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
12. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
13. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas:

Kierunki II stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości