Kierunek: Praca socjalna

studia II stopnia

Praca socjalna to kierunek adresowany do absolwentów studiów I stopnia dowolnego kierunku studiów, którzy charakteryzują się otwartością na ludzi oraz chcą świadomie i kompetentnie pomagać tym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia a nawet marginalizacji i wykluczenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia 2015 r., poz. 163, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320).

Ogólne efekty kształcenia na kierunku Praca socjalna obejmują między innymi:

 • pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, obejmującą terminologię, teorie i metodologię pracy socjalnej;
 • wiedzę z zakresu psychologii i pedagogiki społecznej, metodologii badań społecznych, struktury i organizacji pracy socjalnej, aksjologii pracy socjalnej, prawa i dyscyplin pokrewnych;
 • umiejętności posługiwania się poznanymi metodami pracy socjalnej w różnych obszarach pomocy społecznej;
 • umiejętność prowadzenia badań naukowych, pracy w grupie i kierowania zespołem, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych cechujących się niezależnością myślenia;
 • integrowania wiedzy z różnych dyscyplin społecznych oraz stosowania jej w nietypowych sytuacjach zawodowych;
 • umiejętność udzielania pomocy w sytuacjach trudnych, zapobieganiu i korekcji przejawów patologii społecznej, a także profilaktyki;
 • kompetencje społeczne związane z wrażliwością na problemy klientów, potrzebą samokształcenia i rozwoju, refleksją etyczną w odniesieniu do wykonywanej pracy. wykorzystania mechanizmów społecznych w zakresie utrzymywania i rozwijania więzi interpersonalnych i innych aspektów funkcjonowania życia społecznego.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się między innymi:

 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Aksjologia pracy socjalnej
 • Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • Struktura i organizacja pomocy społecznej
 • Teoretyczne podstawy pracy socjalnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Projekt socjalny

 

 
 

W ramach studiowanego kierunku student ma do wyboru dwie specjalności:

Organizacja pomocy społecznej

Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów I stopnia, szczególnie tych, którzy przygotowują się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej a także do pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Ukończenie studiów na tej specjalności jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów II stopnia oraz dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Program odpowiada minimum programowemu specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. uprawniający do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach pomocy społecznej.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, kierunków rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym, wybranych zagadnień prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego, prawa dotyczącego ochrony danych osobowych;
 • wiedzę dotyczącą struktury organizacyjnej instytucji pomocy społecznej dla różnych grup społecznych na różnych szczeblach samorządowych oraz w organizacjach pozarządowych;
 • umiejętność zastosowania w praktyce kierowania technik organizacji i zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, w tym zarządzania superwizyjnego;
 • umiejętności aplikacyjne w zakresie prawa socjalnego;
 • kompetencje w obszarze współdziałania i pracy w grupie, pełnienia ról przywódczych zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, etycznych aspektów działalności pracownika socjalnego;

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • Ewaluacja działań, metod i technik badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej
 • Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej
 • Stres i wypalenie zawodowe

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w instytucjach i ośrodkach organizacyjnych pomocy społecznej. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Organizacja pomocy społecznej mogą być zatrudnieni w:

 • gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • centrach integracji społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka
 • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.
 • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom
Praca socjalna z rodziną

Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu różnorodnych form pomocy rodzinie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Absolwenci uzyskują kompetencje niezbędne do działań pomocowych w zakresie przezwyciężenia bezradności m.in. w sprawach bytowych, małżeńskich, partnerskich, wychowawczych. Są wyposażeni w umiejętności diagnozowania problemów rodzinnych oraz prowadzenia działań pomocowych i interwencyjnych.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę o zadaniach i typach poradnictwa rodzinnego, o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych, zwłaszcza tych, które wiążą się ze wsparciem rodziny;
 • wiedzę na temat uwarunkowań funkcjonowania rodziny, zasad, metod, narzędzi i strategii diagnozowania środowiska rodzinnego, uwarunkowań funkcjonowania rodzin wieloproblemowych, przyczyn problemów występujących w rodzinie
 • umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do opisu i wyjaśnienia procesów i zjawisk społecznych wiążących się z funkcjonowaniem rodziny, podejmowania skutecznej interwencji oraz organizacji i podejmowania działań pomocowych
 • umiejętność posługiwania się aktami prawnymi z zakresu polskiego systemu opieki nad rodziną
 • kompetencje współdziałania i pracy w grupie, pełnienia różnych ról, świadomość etycznych wymiarów działalności pracownika socjalnego;

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika rodziny
 • Patologie życia społecznego
 • Warsztat pracy pracownika socjalnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
 • Praca socjalna z osobą i rodziną z problemami przemocy
 • Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami
 • Praca socjalna z rodziną z problemem bezrobocia
 • Praca socjalna z rodziną z problemem uzależnienia
 • Praca socjalna z rodziną zagrożoną bezdomnością

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w instytucjach i ośrodkach organizacyjnych pomocy społecznej. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Praca socjalna z rodziną mogą być zatrudnieni w:

 • gminnych i miejskich ośrodki pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • centrach pomocy rodzinie
 • centrach integracji społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, pogotowiach opiekuńczych, domach dziecka
 • ośrodkach wsparcia dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży, ośrodkach wsparcia i opieki nad dzieckiem i rodziną
 • stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz rodzin, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, rodziców adopcyjnych, itp.
 • w organizacjach pozarządowych, w których udzielana jest pomoc rodzinom

Kierunki II stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości