Lingwistyka stosowana

Studia I stopnia

Lingwistyka stosowana cieszy się dużą popularnością, gdyż w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i dynamicznej współpracy euroregionalnej, zwłaszcza w polsko-niemieckich regionach przygranicznych, zapotrzebowanie na osoby władające w dobrym stopniu co najmniej dwoma językami obcymi jest bardzo duże i stanowi klucz do kariery zawodowej.

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana polegają na równoległej nauce dwóch języków obcych w takim stopniu, aby posługiwał się nimi biegle i orientował się w regułach komunikacji językowej. Językiem wiodącym jest język niemiecki, a językiem drugim, którego student uczy się od podstaw, jest język hiszpański.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Lingwistyka stosowana zakładają:

Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy w zakresie nauki języków obcych, ich gramatyki opisowej i kontrastywnej, literatury danych obszarów językowych, wiedzy o tych krajach i ich kultury oraz w zakresie teoretycznych podstaw translacji i nauczania języków obcych.
Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy filologicznej, czyli wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii danych krajów, a także w przekładoznawstwie i nauczaniu języków obcych.
Kształtowanie kompetencji pozwalającej na rozumienie specyfiki lingwistyki stosowanej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji translatorskich i dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik.
Praktyczne przygotowanie studentów do realizowania zadań tłumacza lub nauczyciela języka niemieckiego i/lub hiszpańskiego.
Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego, umożliwiające studentowi nabycie wiedzy m.in. w zakresie:

  • gramatyki języka niemieckiego i hiszpańskiego
  • filologii
  • teoretycznych podstaw translacji
  • historii i kultury Niemiec i Hiszpanii
  • historii literatury z kierunkowych obszarów językowych
  • przekładoznawstwa

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności będące uzupełnieniem przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego:

Specjalność translatoryczna

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podejmowanie różnych prac wymagających dobrej znajomości języka obcego i kultury danego obszaru językowego oraz prac tłumaczeniowych. Dzięki znajomości dwóch języków absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w biurach tłumaczeń, w biznesie, reklamie, mediach, redakcjach i wydawnictwach, w sektorze turystyki i hotelarstwa, urzędach, biurach, administracji, instytucjach mających kontakty międzynarodowe, firmach zagranicznych bądź firmach polskich współpracujących z zagranicą oraz w organizacjach międzynarodowych.

Dwuprzedmiotowa specjalność nauczycielska

Absolwenci studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem (specjalnością), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego kształcenia nauczycieli, a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dlatego mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach jako nauczyciele języka niemieckiego lub/i hiszpańskiego. Mogą również szukać zatrudnienia jako nauczyciele języka niemieckiego lub/i hiszpańskiego w firmach i szkołach prowadzących kursy językowe.

Kierunki I stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości