Psychologia

jednolite 5-letnie studia magisterskie

Psycholog to jeden z zawodów, które we współczesnym świecie są szczególnie potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Studia psychologiczne przygotowują do lepszego rozumienia złożoności świata i ludzi, dogłębnego pojmowania ludzkiej psychiki oraz podejmowania efektywnych działań służących wspieraniu ludzi.

Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1). Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa zatem pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa.

Profesjonalna i doświadczona kadra wykładowców przygotowuje studentów w rzetelny sposób, łącząc niezbędną teorię z bogatą praktyką. Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy ogromny nacisk na ten wymiar kształcenia. Dzięki temu nasz absolwent, wkraczając na rynek pracy, jest przygotowany merytorycznie, zaznajomiony z realiami wybranego zawodu oraz wyposażony w potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu podejmować kolejne zawodowe wyzwania i skutecznie się z nich wywiązywać.

Studia na kierunku psychologia prowadzone są w trzech trybach: studia stacjonarne (studia dzienne), studia niestacjonarne i studia wieczorowe.

Dodatkowo studia w Szczecinie pozwalają utrzymywać aktywny kontakt ze środowiskiem naukowym i zawodowym w regionie transgranicznym oraz wśród naszych najbliższych zagranicznych sąsiadów.

 • Studiowanie psychologii to dobra inwestycja w zawodową przyszłość.
 • Studiowanie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to nauka w dobrym towarzystwie.
 • Studiowanie psychologii w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to wybór dobrego kierunku w dobrym miejscu – z perspektywą jeszcze lepszego jutra.

Wśród wielu ciekawych przedmiotów na kierunku psychologia można znajdują się m. in.:

 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia twórczości
 • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
 • Psychopatologia
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem
 • Psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej
 • Arteterapia
 • Psychologia pracy organizacji i zarządzania
 • Psychologia międzykulturowa

Na kierunku psychologia proponujemy obecnie dwie specjalności: psychologię kliniczną i psychologię edukacji:

Psychologia kliniczna

Psycholog kliniczny posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, neuropsychologii, osobowości zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek (poradni pedagogiczno – psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno – sądowego w sprawach karnych i cywilnych, placówek rehabilitacyjnych itp.), form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego).
Absolwent specjalności psychologia kliniczna jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej i stosowania pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.

Przedmioty specjalistyczne, nauczane w ramach w/w specjalności to m. in.:

 • Psychoterapia
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Techniki terapeutyczne w pracy z dziećmi i młodzieżą

Potencjalne miejsca pracy:

 • kliniki
 • szpitale
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • placówki terapeutyczne
 • placówki rehabilitacyjne
 • sanatoria
 • poradnie onkologiczne
 • poradnie neurologiczne
 • hospicja
Psychologia edukacyjna

Specjalność psychologia edukacyjna jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz w pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Absolwent jest przygotowany do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania ludzkiego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także podejmowanie różnych działań interwencyjnych. Psycholog o specjalności edukacyjnej jest wyposażony w wiedzę z obszaru pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz specjalnej, funkcjonowania jednostek oświatowych; zna też podstawowe nurty i teorie wychowania, metodykę pracy psychologa szkolnego. Posiadana wiedza dotycząca mechanizmów wychowania, kształcenia i rozwoju umysłowego człowieka pozwala na rozwinięcie umiejętności w zakresie projektowania działań edukacyjnych na wszystkich etapach życia człowieka, wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów i osób dorosłych. Dodatkową kompetencją absolwenta tej specjalności jest przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze psychologa szkolnego.

Przedmioty nauczane w ramach w/w specjalności to m. in.:

 • Stymulowanie rozwoju dziecka do dojrzałości szkolnej
 • Zaburzenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Psychologia kreatywności w edukacji
 • Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych
 • Doradztwo zawodowe

Potencjalne miejsca pracy:

 • szkoły
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • doradztwo zawodowe
 • psycholog rodziny
 • mediator rodzinny

Studia magisterskie

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości