Psychologia

jednolite 5-letnie studia magisterskie

Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcje człowieka z otoczeniem. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwentów do rozumienia złożoności świata i ludzi, spełnienia oczekiwań różnych kategorii klientów oraz podejmowania działań pomocowych w różnych obszarach praktyki społecznej, przyswojenie zasad i standardów etyki zawodowej oraz kształtowanie świadomej postawy przyszłych psychologów, w szczególności w zakresie rzetelnego i odpowiedzialnego podejścia do zadań, wymaganego w zawodach szczególnego zaufania publicznego.

W ramach kierunku oferujemy dwie specjalności:

Psychologia kliniczna

Psycholog kliniczny posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, neuropsychologii, osobowości zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek (poradni pedagogiczno – psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno – sądowego w sprawach karnych i cywilnych, placówek rehabilitacyjnych itp.), form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego).
Absolwent psychologii klinicznej jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej i stosowania pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.

Psychologia edukacyjna

Specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także podejmowanie różnych działań interwencyjnych. Psycholog o specjalności edukacyjnej jest wyposażony w wiedzę z obszaru pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz specjalnej, funkcjonowania jednostek oświatowych, jak również zna podstawowe nurty i teorie wychowania, metodykę pracy psychologa szkolnego.
Posiadana wiedza dotycząca mechanizmów wychowania, kształcenia i rozwoju umysłowego człowieka pozwoli na rozwinięcie umiejętności w zakresie projektowania działań edukacyjnych na wszystkich etapach życia człowieka, wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów i osób dorosłych. Dodatkową kompetencją absolwenta tej specjalności jest przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze psychologa szkolnego.

Studia magisterskie

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości