Przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela.
Absolwent będzie miał uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela, nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć.
Absolwenci studiów I stopnia nabędą przygotowanie wyłącznie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiach magisterskich nabędą przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), lecz nie posiadających przygotowania pedagogicznego (psychologiczno-pedagogicznego, dydaktycznego i praktyki pedagogicznej) do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w szkołach i placówkach oświatowych.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki