Prawo

jednolite 5-letnie studia magisterskie

Prawo w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1).

Studia pozwalają zdobyć pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa oraz Nauk historycznych i teoretyczno-prawnych uzupełnioną o wiedzę z zakresu dziedziny nauk społecznych a także z dziedzin nauk ekonomicznych.
Naszym celem jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do profesjonalnego pełnienia społecznej roli prawnika w warunkach nieustannie i szybko zmieniających się zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności.

Ogólne cele kształcenia na kierunku prawo zakładają między innymi:
– nabycie umiejętności rozumienia tekstów prawnych, ich interpretowania z wykorzystaniem reguł logicznego rozumowania, a także reguł wnioskowań prawniczych, w stopniu pozwalającym na możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dyscyplinie prawniczej;
– nabycie wiedzy odnoszącej się do prawa ustrojowego, w tym źródeł prawa, zasad ustrojowych, praw i obowiązków obywatelskich i wolności jednostki, trójpodziału władz, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
– nabycie wiedzy praktycznej podbudowanej wiedzą teoretyczną z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy;
– nabycie umiejętności swobodnego poruszania się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego i prawa handlowego.

Studia na kierunku prawo prowadzone są w trzech trybach: studia stacjonarne (studia dzienne), studia niestacjonarne i studia wieczorowe.

Absolwent jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji – sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. Jest również przygotowany do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa, ma możliwość podjęcia zarówno studiów III stopnia jak i studiów podyplomowych.

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności:

Specjalność karnistyczna

W ramach specjalności karnistycznej, absolwent posiada umiejętności posługiwania się podstawowymi koncepcjami kryminologicznymi przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa karnego, ma umiejętność zbierania informacji, prowadzenia ukierunkowanej rozmowy, postępowania z ofiarą i świadkiem przestępstwa. Potrafi czerpać nabytą wiedzę z obszaru kryminalistyki przy wykonywaniu zadań i obowiązków zawodowych. Potrafi stosować przepisy z zakresu problematyki prawa karnego międzynarodowego, w tym w zakresie ekstradycji, procedury wynikającej z Europejskiego Nakazu Aresztowania, możliwości karania zbrodni międzynarodowych, współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, przestępczości gospodarczej, w tym w zakresie przestępstw i wykroczeń skarbowych. Potrafi przeprowadzić analizę oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Integralnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe, których program realizowany jest w organach ochrony i pomocy prawnej, organach administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach, bankach, stowarzyszeniach i innych organizacjach na stanowisku związanym z obsługa prawną tych jednostek organizacyjnych.
Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności karnistycznej mogą być zatrudnieni w:
– poszczególnych wydziałach sądów powszechnych
– prokuraturze
– kancelariach adwokackich, notarialnych i radcowskich
– kancelariach komorniczych
– Policji
– przedsiębiorstwach i innych organizacjach na stanowisku związanym z obsługą prawną.

Specjalność cywilistyczna

W ramach specjalności cywilistycznej Absolwent posiada pogłębioną i poszerzoną wiedzę praktyczną z zakresu rodzinnych stosunków majątkowych i niemajątkowych. Dodatkowo posiada umiejętności w zakresie problematyki patologii w rodzinie, a zwłaszcza w zakresie zjawiska demoralizacji i przestępczości wśród dzieci i nieletnich. Wykazuje umiejętności do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z ośrodków kuratorskich.
Absolwent jest wyposażony w umiejętności prowadzenia spraw cywilnych z zakresu konsumenckiego obrotu prawnego – prawa umów i ochrony praw konsumenckich na gruncie krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym i medycznym.
Dodatkowo absolwent ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę praktyczną z zakresu zbiorowego prawa pracy – pokojowych procedur rozwiązywania sporów zbiorowych, form protestacyjnych, prawa lokautu, legalności protestów. Swobodnie porusza się po problematyce zwolnień grupowych.
W ramach specjalności, absolwent zna również ogólną specyfikę rynku nieruchomości, a w szczególności w przedmiocie podstaw obrotu, zarządzania i wyceny nieruchomości, czynności techniczno-prawnych wyodrębniania nieruchomości lokalowych, procedur wywłaszczeniowych.

Integralnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe, których program realizowany jest w organach ochrony i pomocy prawnej, organach administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach, bankach, stowarzyszeniach i innych organizacjach na stanowisku związanym z obsługa prawną tych jednostek organizacyjnych.
Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności cywilistycznej mogą być zatrudnieni w:
– sądach
– prokuraturach
– Policji
– kancelariach adwokackich
– przedsiębiorstwach i innych organizacjach na stanowisku związanym z obsługą prawną
– jednostki administracji publicznej i niepublicznej.

Studia magisterskie

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości