Pozyskiwanie i ochrona informacji

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania informacji oraz informacji niejawnych, gospodarowania posiadaną wiedzą, wyposażenie w wiedzę z zakresu prawa i stosowania właściwych procedur zabezpieczających przez nieuprawnionym dostępem do posiadanych zasobów informacyjnych. Zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi technikami i technologiami zapewnienia bezpieczeństwa informacji chronionych w systemach i sieciach teleinformatycznych.
Podstawa prawna studiów:
-Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.
Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, osób zajmujących się problematyką ochrony informacji niejawnych i danych osobowych we wszystkich sektorach gospodarki a w szczególności dla pracowników administracji rządowej i samorządowej (gmin, powiatów, województw), służb mundurowych, inspekcji i straży, a także dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony i pozyskiwania informacji, dla osób, które w różnego typu podmiotach gospodarczych, organizacjach społecznych i politycznych pozyskują informacje związane z funkcjonowaniem rynku, kondycją i wiarygodnością kontrahentów, konkurencją, a także tych, którzy w związku z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi mają do czynienia z poufnymi danymi i informacjami chronionymi z mocy prawa.
Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 800 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki