Pedagogika

Studia I stopnia

Kierunek studiów: Pedagogika

Studia pozwalają zdobyć podstawową wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej. Umożliwiają opanowanie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, korzystania z nowoczesnych środków przekazu informacji, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, tworzenia własnego warsztatu metodycznego i przygotowują do stałego wzbogacania wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz twórczego, innowacyjnego podejścia do rzeczywistości pedagogicznej. Absolwent zostanie przygotowany do pracy zawodowej w zakresie wybranej specjalności pedagogicznej.

 

Ogólne cele kształcenia na kierunku pedagogika zakładają między innymi:

 • nabycie podstawowej wiedzy pedagogicznej obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej, pozwalającej na rozumienie specyfiki pedagogiki oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami;
 • nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w diagnozowaniu, projektowaniu, organizowaniu, realizowaniu i ewaluacji działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej) w odniesieniu do grup i jednostek;
 • kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
 • nabycie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik;
 • kształtowanie wrażliwości etycznej, refleksyjności oraz postaw prospołecznych i poczucia odpowiedzialności;
 • przygotowanie do realizowania zadań zawodowych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowawczej, edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej).

 

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się m.in.

 • Wprowadzenie do pedagogiki
 • Historia myśli pedagogicznej
 • Pedagogika społeczna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Socjologia wychowania
 • Zawód nauczyciela wychowawcy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Dydaktyka ogólna

 

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru cztery specjalności:

Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Studia na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna przygotowują studentów, do podjęcia pracy w przedszkolu i klasach 1–3 szkoły podstawowej. Zadaniem tej specjalności jest teoretyczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Studia umożliwiają opanowanie całej grupy aktywnych metod pracy z dziećmi. Stosowanie teoretycznych i praktycznych form kształcenia wyrabia w studentach zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych. Takie podejście umożliwia kształtowanie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, doboru właściwych metod oddziaływania pedagogicznego, a także programowania pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i ich rodzicami.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz wiedzę specjalistyczną zorientowaną na zastosowania praktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • umiejętności metodyczne niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania programu edukacji dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci, oraz stosowania aktywizujących metod nauczania;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia kształcenia i wychowania
 • Integracja w kształceniu i wychowaniu
 • Diagnoza i ocena w kształceniu zintegrowanym
 • Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji komputerowej i medialnej
 • Systemy wczesnoszkolnego kształcenia w Europie
 • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach
 • punktach przedszkolnych
 • oddziałach przedszkolnych w szkole
 • w klasach I-III szkoły podstawowej.
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

Specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego adresowana jest do osób, które chcą zdobyć umiejętności i kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także do prowadzenia zajęć z języka angielskiego na poziomie edukacji elementarnej. Zadaniem tej specjalności jest teoretyczne i metodyczne przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Studia umożliwiają opanowanie całej grupy aktywnych metod pracy z dziećmi. Po zdaniu egzaminu i uzyskaniu wymaganego przez MEN certyfikatu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli – Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) absolwent uzyska kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1 – 3, a także innych placówkach oświatowych organizujących zajęcia lub kursy z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz wiedzę specjalistyczną zorientowaną na zastosowania praktyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • umiejętności metodyczne niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych (w tym również nauczania języka angielskiego), wychowawczych i opiekuńczych zadań przedszkola i szkoły, samodzielnego przygotowania programu edukacji dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci, oraz stosowania aktywizujących metod nauczania;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Psychologia kształcenia i wychowania
 • Integracja w kształceniu i wychowaniu
 • Diagnoza i ocena w kształceniu zintegrowanym
 • Prawne i organizacyjne podstawy pracy szkoły
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Metodyka edukacji polonistycznej
 • Metodyka edukacji matematycznej
 • Metodyka edukacji komputerowej i medialnej
 • Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego
 • Gramatyka opisowa języka angielskiego
 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Wiedza o krajach anglojęzycznych

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne i praktyki metodyczne z języka angielskiego. Program praktyk jest realizowany w placówkach wychowania przedszkolnego i w szkołach podstawowych oraz w instytucjach oświatowych, gdzie prowadzone jest nauczanie języka angielskiego na poziomie elementarnym. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach
 • punktach przedszkolnych
 • oddziałach przedszkolnych w szkole
 • w klasach I-III szkoły podstawowej
 • placówkach oświatowych, gdzie prowadzone jest nauczanie języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

 

* Na specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego przyjmowane będą osoby, które znają język angielski co najmniej na poziomie A2, co potwierdza wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego lub oświadczenie o znajomości języka na tym poziomie.

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Celem specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna jest wyposażenie studentów w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki oraz metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z osobami niedostosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania. Podczas studiów student zdobędzie również kompetencje w zakresie projektowania i realizacji oddziaływań wychowawczych i resocjalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem metod pracy z grupą, z osobami uzależnionymi, wychowankami agresywnymi oraz z rodzinami dysfunkcyjnymi.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę o metodach diagnozowania problemów rozwojowych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz diagnozowania trudnych sytuacji psychospołecznych w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym;
 • wiedzę o istocie i metodyce zajęć terapeutycznych, podstaw organizacji i zarządzania placówką opiekuńczą i resocjalizacyjną;
 • wiedzę o zagrożeniach współczesnej rodziny, strategiach i formach jej wspierania,
 • umiejętność praktycznego wykorzystania metod pracy z osobami wymagającymi opieki i/lub resocjalizacji w określonych placówkach;
 • umiejętność wykorzystania w praktyce metod oraz technik negocjacyjnych i rozwiązywania konfliktów;
 • kompetencje w zakresie nawiązywania właściwego kontaktu z jednostkami nieprzystosowanymi społecznie.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Podstawy prawne opieki i resocjalizacji
 • Funkcjonowanie i organizacja pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
 • Warsztaty pracy z rodziną
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
 • Diagnoza i terapia niedostosowania społecznego
 • Profilaktyka zachowań patologicznych
 • Wybrane zagadnienia z kryminologii
 • Warsztaty terapeutyczne

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach opieki, wychowania i resocjalizacji. Dzięki stałej współpracy uczelni z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie studenci mają możliwość odbywania zajęć dydaktycznych na terenie zakładów karnych w Nowogardzie, Goleniowie, Gorzowie, jak również w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna mogą być zatrudnieni w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • placówkach opieki częściowej (półinternaty, internaty, bursy, świetlice środowiskowe),
 • ośrodkach profilaktyki i terapii dla uzależnionych,
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych dla młodocianych i dorosłych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • policji,
 • instytucji kuratora sądowego.
Edukacja dorosłych z gerontologią

Starzejące się społeczeństwo oraz wydłużające się lata pracy stworzyły nową potrzebę edukacyjną – edukację dorosłych. Andragogika – nauka zajmująca się edukacją dorosłych zdecydowanie odróżnia edukację szkolną od pracy z dorosłymi w miejscu ich pracy, podczas szkoleń i wszystkich form edukacji całożyciowej. Aktywny senior to postawa promowana społecznie i coraz częściej obserwowana. Celem studiów na tej specjalności jest poznanie specyfiki uczenia się dorosłych, poznanie celów edukacji dorosłych oraz metod ich osiągania. Metodyka prowadzenia zajęć z dorosłymi wzbogacona jest szerokim wachlarzem przedmiotów pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych i prawnych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zawodowych i zdrowotnych. Efektem studiów jest nabycie zdolności oceny potrzeb edukacyjnych dorosłych, umiejętności budowania programów kształcenia i prowadzenia zajęć stosownie do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Efekty kształcenia[1] dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę z zakresu nauk o wychowaniu a w szczególności działów dotyczących procesu rozwoju człowieka, procesów kształcenia osób dorosłych, kształcenia ustawicznego, psychologii, socjologii, kultury;
 • umiejętność diagnozowania stanu i potrzeb edukacji dorosłych w konkretnych zakładach pracy czy placówkach edukacyjnych;
 • umiejętność oceny potrzeb szkoleniowych oraz prowadzenia zajęć uwzględniających specyfikę edukacji dorosłych;
 • umiejętność konstruowania programów edukacyjnych i szkoleniowych dla dorosłych;
 • umiejętność organizowania i koordynowania działalności edukacyjnej w firmach i instytucjach, opracowywania planów szkoleń dla grup pracowników w różnych firmach i organizacjach, tworzenia nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych zgodnie z zasadami dydaktyki dorosłych oraz doskonalenia zawodowego pracowników;
 • poznanie metod pracy edukacyjnej i opiekuńczej z seniorami;
 • umiejętności podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu osób 50+ w sferze aktywności społecznej i zawodowej, pomocy w rozumieniu wpływu edukacji na jakość życia jednostek i grup społecznych;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych w pracy seniorami, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz aktywizacji osób dorosłych.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Andragogika
 • Gerontologia
 • Psychologia człowieka dorosłego
 • Metodyka pracy dydaktycznej z ludźmi dorosłymi
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Doradztwo zawodowe
 • Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych
 • Potrzeby opiekuńcze osób starszych
 • Polityka całożyciowego uczenia się w UE

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne i zawodowe realizowane w placówkach i instytucjach zgodnych z profilem specjalności. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Edukacja dorosłych gerontologią mogą być zatrudnieni w:

 • w placówkach edukacyjnych dla osób dojrzałych i seniorów (od 50+);
 • w placówkach kształcenia ustawicznego;
 • rodzinnych, obywatelskich, centrach seniora;
 • organizacjach pozarządowych;
 • fundacjach na rzecz rodziny i seniora;
 • uniwersytetach trzeciego wieku, klubach seniora (dzielnicowych, przyzakładowych, przykościelnych);
 • w placówkach opiekuńczych dla osób dorosłych i starszych.

Kierunki I stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości