Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Cel studiów:

Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu opieki i wychowania, a także podstaw diagnozowania i oddziaływań terapeutycznych podczas pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.
Słuchacz uzyska kwalifikacje do pracy w:

  • świetlicach – szkolnych i środowiskowych,
  • szkołach, na stanowisku pedagoga szkolnego,
  • domach dziecka,
  • pogotowiach opiekuńczych,
  • bursach, internatach,
  • ogniskach wychowawczych, schroniskach,
  • placówkach zajmujących się organizowaniem czasu wolnego.

Podstawa prawna:

– rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
– rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym.

Czas trwania studiów:

Studia trwają 3 semestry.

Opłaty

– wpisowe 100 zł,
– czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł (istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach),
– opłata za świadectwo 30 zł.

Kierunki