Kierunek Pedagogika

Studia II stopnia

W toku kształcenia na kierunku pedagogika student uzyskuje poszerzoną wiedzę pedagogiczno-psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje w zakresie nowoczesnych metod pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, tworzenia programów kształcenia uwzględniających najnowsze tendencje metodyczne, promowania strategii edukacyjnych uwzględniających twórczy rozwój przy zachowaniu i wspieraniu indywidualnych potrzeb i potencjału rozwojowego ucznia i wychowanka. Poza blokiem przedmiotów pedagogicznych student zgłębia dziedziny wiedzy kształtujące jego ogólne humanistyczne przygotowanie do pracy pedagoga, nauczyciela. Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika zapewniają studentowi zdobycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z wybraną specjalnością kształcenia.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Pedagogika II stopnia zakładają między innymi:

 • nabycie poszerzonej wiedzy pedagogicznej w zakresie teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia obejmującej terminologię, teorie, metodologię i metodykę działalności pedagogicznej;
 • kształtowanie umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykorzystywania wiedzy w pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi młodzieżą i dorosłymi, zgodnie z nowoczesnym podejściem do rozwoju człowieka uwzględniającym jego indywidualne potrzeby (z poszanowaniem potrzeb ekspresji indywidualnej osobowości i samorealizacji);
 • nabycie wiedzy praktycznej oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, projektowania, organizowania i realizowania działalności, kształcącej, opiekuńczej, kulturalnej i/lub pomocowej w odniesieniu do grup i jednostek.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem m.in. z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii, prawa. Integralną częścią kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w zależności od wybranej specjalności w odpowiednich placówkach i instytucjach.

Wśród przedmiotów pozwalających zdobyć niezbędną wiedzę, a także umiejętności i kompetencje społeczne, znajdują się miedzy innymi:

 • Pedagogika ogólna
 • Pedagogika porównawcza
 • Pedeutologia
 • Andragogika
 • Współczesne kierunki pedagogiczne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
 • Metodologia badań społecznych
 • Współczesne problemy socjologii
 • Współczesne problemy psychologii
 • Współczesne koncepcje filozofii i etyki
 • Media w edukacji

W ramach studiowanego kierunku student ma do wyboru cztery specjalności:

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Celem tej specjalności jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Absolwenci studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności zyskują możliwość poszerzenia i pogłębienia swej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności i kompetencji w oparciu o różnorodne formy kształcenia praktycznego. Stosowanie teoretycznych i praktycznych form kształcenia wyrabia w studentach zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych. Takie podejście umożliwia kształtowanie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, właściwych metod oddziaływania pedagogicznego, a także programowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i ich rodzicami.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uwarunkowań (psychicznych, biologicznych, społecznych) rozwoju dzieci;
 • specjalistyczną wiedzę dotyczącą stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci, ułatwienia im zdobywania umiejętności wielokierunkowych;
 • umiejętności podejmowania działań, wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka;
 • umiejętności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji procesu edukacyjnego;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Logopedia z glottodydaktyką
 • Warsztaty umiejętności wychowawczych
 • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Projektowania pedagogiczne
 • Ewaluacja kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego

Integralnym elementem kształcenia są praktyki, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach
 • punktach przedszkolnych
 • oddziałach przedszkolnych w szkole
 • w klasach I-III szkoły podstawowej

 

* Na specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna przyjmowane będą osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika. Absolwenci kierunku Pedagogika, którzy ukończyli studia na innej specjalności niż Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, w trakcie studiów będą realizowali blok wyrównawczy.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną

Celem tej specjalności jest przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacyjnym z uwzględnieniem ich specyficznych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, do organizowania przedszkolnego i szkolnego środowiska życia dziecka, do współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym. Absolwenci studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności zyskują możliwość poszerzenia i pogłębienia swej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności i kompetencji w oparciu o różnorodne formy kształcenia praktycznego oraz blok przedmiotów z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej. Stosowanie teoretycznych i praktycznych form kształcenia wyrabia w studentach zdolności prawidłowego diagnozowania i prognozowania specjalistycznych oddziaływań edukacyjnych. Takie podejście umożliwia kształtowanie umiejętności trafnej identyfikacji potrzeb dziecka, doboru właściwych metod oddziaływania pedagogicznego, a także programowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi i ich rodzicami. Specyfika tej specjalności wyraża się szeroką gamą przedmiotów metodycznych o charakterze praktycznym, przygotowujących szczegółowo do pracy korekcyjnej, terapeutycznej i wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • specjalistyczną wiedzę na temat prawidłowości rozwojowych i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz uwarunkowań (psychicznych, biologicznych, społecznych) rozwoju dzieci;
 • specjalistyczną wiedzę dotyczącą stymulowania wszechstronnego rozwoju dzieci, ułatwienia im zdobywania umiejętności wielokierunkowych;
 • umiejętności podejmowania działań, wspierających rozwój dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym, zapobiegających powstawaniu trudności rozwojowych, jak też działań niwelujących lub zmniejszających zaburzenia w funkcjonowaniu dziecka;
 • umiejętności diagnozy pedagogicznej oraz realizacji działań z zakresu terapii korekcyjno-kompensacyjnej;
 • umiejętności w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji procesu edukacyjnego;
 • kompetencje społeczne umożliwiające poprawne rozstrzyganie dylematów etycznych wynikających z roli nauczyciela, podejmowanie indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy przedszkola, szkoły.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Logopedia z glottodydaktyką
 • Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Projektowania pedagogiczne
 • Ewaluacja kształcenia wczesnoszkolnego i przedszkolnego
 • Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Metodyka terapii w zakresie trudności uczenia się matematyki
 • Metodyka terapii w zakresie trudności w czytaniu i pisaniu
 • Metodyka pracy psychoedukacyjnej z rodziną
 • Terapia w zakresie kreatywnego myślenia
 • Kinezjologia edukacyjna
 • Terapia baśnią
 • Muzykoterapia

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne, których program jest realizowany w placówkach oświatowych zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo studenci odbywają praktyki z zakresu terapii korekcyjno – kompensacyjnej w przedszkolu, klasach 1 – 3 oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę, a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna mogą być zatrudnieni w:

 • przedszkolach
 • punktach przedszkolnych
 • oddziałach przedszkolnych w szkole
 • w klasach I-III szkoły podstawowej

* Na specjalność Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną przyjmowane będą osoby, które ukończyły studia I stopnia na kierunku Pedagogika. Absolwenci kierunku Pedagogika, którzy ukończyli studia na innej specjalności niż Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, w trakcie studiów będą realizowali blok wyrównawczy.

Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna

Celem tej specjalności jest umożliwienie studentom nabycia umiejętności dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudności w funkcjonowaniu jednostek i grup, stosowania metod, technik i środków interwencji opiekuńczej i resocjalizacyjnej, przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem. Ponadto studenci uzyskają podstawy teoretyczne do wzbogacenia oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania na rzecz samozaradności u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Student zdobędzie rzetelne przygotowanie zawodowe, rozwinie umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości wychowawczej i resocjalizacyjnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia tej samej specjalności zyskują możliwość poszerzenia i pogłębienia swej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności i kompetencji w oparciu o różnorodne formy kształcenia praktycznego.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują miedzy innymi:

 • wiedzę o formach i metodach sprawowania opieki oraz zasadach realizowania procesu opiekuńczo–wychowawczego;
 • wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych;
 • wiedzę o metodach działań profilaktycznych realizowanych w placówkach edukacyjno-wychowawczych i środowisku otwartym;
 • wiedzę o oddziaływaniach resocjalizujących i penitencjarnych stosowanych wobec dorosłych sprawców czynów karalnych;
 • umiejętności diagnozowania zaburzeń w zachowaniu i tworzenia działań naprawczych;
 • umiejętności projektowania zajęć socjoterapeutycznych;
 • kompetencje w zakresie diagnozowania, prognozowania oraz planowania działań korekcyjnych, a także tworzenia i kierowania procesem wychowania resocjalizacyjnego.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Pedagogika opiekuńcza
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Wybrane zagadnienia z patologii społecznej
 • Diagnoza w pracy opiekuńczej i resocjalizacyjnej
 • Podstawy prawne opieki i resocjalizacji
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Metodyka resocjalizacji
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Interwencja kryzysowa
 • Elementy socjoterapii
 • Profilaktyka społeczna

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne oraz wizyty studyjne w instytucjach opieki, wychowania i resocjalizacji. Dzięki stałej współpracy uczelni z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie studenci mają możliwość odbywania zajęć dydaktycznych na terenie zakładów karnych w Nowogardzie, Goleniowie, Gorzowie, jak również w Areszcie Śledczym w Szczecinie. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna mogą być zatrudnieni w:

 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • domach dziecka,
 • placówkach opieki częściowej (półinternaty, internaty, bursy, świetlice środowiskowe),
 • ośrodkach profilaktyki i terapii dla uzależnionych,
 • ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
 • aresztach śledczych i zakładach karnych dla młodocianych i dorosłych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • zakładach poprawczych,
 • policji,
 • instytucji kuratora sądowego.

 

 

* Absolwenci studiów I stopnia kierunków innych niż Pedagogika, będą realizowali blok wyrównawczy dla kierunku i specjalności. Absolwenci kierunku Pedagogika, którzy ukończyli studia na innej specjalności niż Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, w trakcie studiów będą realizowali blok wyrównawczy dla specjalności.

Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym

Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym to specjalność dostosowana do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarną wiedzę, łączącą elementy pedagogiki, nauk o pracy, socjologii i psychologii. Nabywa umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi oraz wspierania jednostki i grupy w procesie edukacji oraz planowania ścieżki kariery zawodowej. Celem studiów jest także zrozumienie istoty coachingu, jako procesu umożliwiającego rozwój potencjału człowieka. Absolwent nabywa umiejętności praktyczne związane z opanowaniem metod, technik i narzędzi stosowanych w różnych typach coachingu.

Efekty kształcenia dla tej specjalności obejmują między innymi:

 • wiedzę ogólnopedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną oraz w zakresie pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego;
 • kompetencje społeczne, intelektualne i praktyczne w dziedzinie edukacji przedzawodowej, prozawodowej, zawodowej i ustawicznej;
 • umiejętności niezbędne w pracy doradcy zawodowego i w zarządzaniu własną karierą zawodową;
 • wiedzę na temat lokalnego i globalnego rynku pracy niezbędną do optymalnego wykorzystania kapitału ludzkiego;
 • wiedzę na temat komunikacji i relacji interpersonalnych, zarządzania, kultury organizacyjnej, kultury bezpieczeństwa pracy;
 • umiejętność prowadzenia sesji coachingowej;
 • umiejętność wykorzystania w praktyce metod, technik i narzędzi coachingu;
 • kompetencje coacha (projektowanie sesji, budowanie relacji, aktywne słuchanie, emisja i higiena głosu itd.);
 • wiedzę na temat pożądanych postaw etycznych związanych z zawodem coacha.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Współczesne problemy pedagogiki pracy
 • Trening komunikacji społecznej
 • Metodyka kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
 • Kształtowanie kultury i bezpieczeństwa pracy
 • Krajowe i międzynarodowe prawo pracy
 • Podstawy prakseologii
 • Coaching zawodowy
 • Doradztwo personalne i zawodowe
 • Metody i techniki coachingu

Integralnym elementem kształcenia są praktyki pedagogiczne realizowane w placówkach i instytucjach zgodnych z profilem specjalności. Uczelnia zapewnia również możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych, gdzie każdy student może poszerzyć swoją wiedzę a także podjąć działalność naukową czy badawczą biorąc udział w realizacji ciekawych projektów badawczych, konferencjach, sympozjach i warsztatach.

Absolwenci specjalności Pedagogika pracy z coachingiem zawodowym mogą być zatrudnieni w:

 • zakładach pracy np. firmach doradztwa personalnego i zawodowego, firmach szkoleniowych, konsultingowych, firmach państwowych i prywatnych różnych branż, jako m.in. specjalista do spraw pracowniczych, do spraw rekrutacji pracowników, analityk pracy i rynku pracy, doradca coach, trener coach itp.;
 • administracji rządowej i samorządowej np.: w urzędach pracy (wojewódzkie, powiatowe, grodzkie), jako m.in. doradca zawodowy, organizator form dokształcania i doskonalenia zawodowego, specjalista do spraw rekrutacji, selekcji, rozwoju zawodowego i projektowania karier, organizator do spraw prac publicznych;
 • centrach kształcenia ustawicznego, biurach karier;
 • szkołach wyższych, m.in. jako pracownik biur karier;
 • własnej działalności w zakresie indywidualnego doradztwa oraz preorientacji zawodowej.

 

 

* Absolwenci studiów I stopnia kierunków innych niż pedagogika, będą realizowali blok wyrównawczy.

Kierunki II stopnia

Masz pytanie?

prezent


Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości