Informacje ogólne

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie jest placówką prowadzącą działalność pod nadzorem merytorycznym nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. Zatrudniamy kadrę szkoleniową z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Placówka wpisana została do ewidencji przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem WEiS-I.5430.2.2016.TL
Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Ośrodek działa na podstawie:

  • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2014, poz. 1041).

Realizujemy następujące cele:

  • organizowanie i prowadzenie działalności skierowanej na doskonalenie zawodowe nauczycieli, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych, kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz innych specjalistów,
  • organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej innych uczestników procesu edukacyjnego, w tym w szczególności uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

Działalność Ośrodka ma zasięg ogólnokrajowy.

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie dotyczące wszystkich realizowanych form, zapisz się do naszego newslettera.