Opłaty za studia niestacjonarne

Opłaty

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP oferuje zróżnicowany system opłat. W zależności od możliwości finansowych studenci mogą opłacać czesne w wybranej przez siebie ilości rat.

 

Proponujemy następujące ilości rat:

1 rata – czesne płatne za rok z góry (termin płatności: 20.09.2013)

2 raty – czesne płatne w 2 ratach semestralnych (terminy płatności : 20.09.2013 i 28.02.2014)

4 raty – czesne płatne po dwie raty w semestrze (terminy płatności: 20.09.2013, 20.11.2013, 28.02.2014, 20.04.2014)

10 rat – czesne płatne w ratach miesięcznych (terminy płatności: 20.09.2013, 20.10.2013, 20.11.2013, 20.12.2013, 20.01.2014, 28.02.2014, 20.03.2014, 20.04.2014, 20.05.2014, 20.06.2014)

 

ROK

TRYB

KIERUNEK

ILOŚĆ RAT (wysokość raty)*

1

2

4

10

STUDIA I STOPNIA

I

 

NIESTACJONARNE

 

PEDAGOGIKA

SOCJOLOGIA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

3800

1950

990

400

II

NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

SOCJOLOGIA

  

4100

 

  

2100

 

1065

430

III

NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

SOCJOLOGIA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

4000

2050

1040

420

STUDIA II STOPNIA

I

NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

SOCJOLOGIA

4100

2100

1065

430

II

NIESTACJONARNE

PEDAGOGIKA

SOCJOLOGIA

4100

2100

1065

430

*wysokość raty przy wybranym systemie ratalnym

Opłaty za bloki wyrównawcze (dotyczy studiów II stopnia)

a) Blok wyrównawczy – 500 zł.

Studenci są zobowiązani wpłacać czesne na indywidualne konta bankowe. O numerze konta, na jaki należy wnosić opłaty, każdy  student informowany jest listownie.
Niedotrzymanie ww. terminów wpłaty czesnego powoduje skreślenie z listy studentów bez upomnienia.

UWAGA:

 

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi płatności czesnego studentów otrzymujących świadczenia stypendialne informujemy, że:
1. Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązkiem studenta jest terminowe wnoszenie obowiązujących opłat związanych z tokiem studiów. Przyznane świadczenia stypendialne mogą wspierać studenta w opłacie czesnego natomiast nie stanowią podstawy do nieregularnych płatności czesnego.
2. W sytuacji oczekiwania studenta na rozpatrzenie przez Komisję Stypendialną jego wniosku o przyznanie stypendium  zobowiązany jest on do terminowego regulowania czesnego zgodnie z zadeklarowanym systemem płatności. W szczególnych uzasadnionych i udokumentowanych sytuacjach losowych możliwe jest złożenie do Kanclerza podania o przesunięcie terminu płatności do dnia wypłaty stypendium.
3. W sytuacji, gdy wysokość miesięcznego świadczenia jest niewystarczająca do pokrycia rat czesnego konieczne jest terminowe uzupełnienie zaistniałej niedopłaty w czesnym.
4. W przypadku opóźnień w przekazywaniu środków finansowych przez MNiSW studenci, którzy zadeklarowali, że stypendia mają być przekazywane na poczet czesnego nie będą upominani za zaległość. Pozostali zobowiązani są do terminowego wpłacenia rat czesnego.
5. Studenci, którzy złożyli wniosek o przekazywanie stypendium na swoje konto osobiste zobligowani są do regulowania czesnego w terminach porządkowych.
6. Ewentualne nadpłaty w czesnym są zwracane studentowi na podstawie złożonego do Kanclerza podania.