Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i szkole kl. I-III oraz w “zerówce”, praktyczne przygotowanie do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
Podstawa prawna studiów:
– rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne (specjalność nauczycielska).
Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1300 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki