Doradztwo zawodowe

Cel studiów:

Przygotowanie profesjonalnych kadr świadczących usługi z zakresu indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego.

Absolwenci studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe posiadający przygotowanie pedagogiczne po ukończenie kierunku uzyskują możliwość pracy między innymi
na stanowiskach doradców zawodowych w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach Kształcenia Praktycznego, Centrach Kształcenia Ustawicznego.
Absolwenci nie posiadający przygotowanie pedagogicznego uzyskają kwalifikacje do podjęcia pracy
w Wojewódzkich/Powiatowych Urzędach Pracy, Ochotniczych Hufcach Pracy, Ośrodkach Pomocy Społecznej. Poza sferą budżetową, możliwość zatrudnienia i samozatrudnienia, doradcy zawodowi znajdą w agencjach doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy oraz w organizacjach pozarządowych, biorących udział w programach aktywnej walki z bezrobociem czy przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej.

Podstawa prawna studiów:

Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365);

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2005 nr 164 poz.1365, z późn. zm.);

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
(Dz. U. 2013, poz. 1207);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013 poz. 532).

Warunki i tryb rekrutacji:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, nauczycieli, pedagogów, osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy i kwalifikacji dotyczących prowadzenia indywidualnego
i grupowego doradztwa zawodowego dla różnorodnych grup odbiorców, pracowników urzędów pracy, agencji doradztwa personalnego, działów kadr zajmujących się planowaniem karier zawodowych pracowników i ich doskonaleniem zawodowym.

Czas trwania studiów:

studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1200 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.