Asystent rodziny

Cel studiów: Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy, doradztwa i rozwiązywania problemów w rodzinie, które są niezbędne do profesjonalnego realizowania zadań zawodowych przypisanych asystentowi rodziny.
Absolwent nabędzie kwalifikacje do wykonywania zadań asystenta rodziny zgodnie z zapisami ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawa Prawna:– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.
Warunki i tryb rekrutacji:O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunków pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie oraz praca socjalna, a także absolwenci studiów wyższych innych kierunków z dodatkowo udokumentowanym co najmniej rocznym stażem pracy z dziećmi lub rodziną
Czas trwania studiów:Studia trwają 2 semestry.
Opłaty:
Wpisowe 100 zł
Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł
Opłata za świadectwo 30 zł
Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

Kierunki