Aktualności - stypendia

Informujemy, iż decyzje stypendialne dotyczące pomocy materialnej na II semestr w roku akademickim 2017/2017 będą wydawane a dniach:
– 22 kwietnia (sobota) w godzinach 09:00-12:00, ul. Monte Cassino 15, pokój numer 6
– 24 – 28 kwietnia w godzinach 08:00-16:00, ul Potulicka 16

Nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Przypominamy o potrzebie składania WNIOSKÓW o stypendium socjalne na II semestr bieżącego roku akademickiego.

Termin składania wniosków: 01-31.03.2017 r.

  1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej student zobowiązany jest wypełnić elektronicznie, poprzez platformę e-dziekanat. Generator WNIOSKÓW aktywny będzie od 1 marca 2017 r.

  2. Następnie student drukuje wysłany elektronicznie wniosek, podpisuje go i składa w wersji papierowej (wraz z niezbędnymi załącznikami) w wyznaczonych miejscach:
  – Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15,
  – Pion Kanclerski przy ul. Potulickiej 16.
  3. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

  Weryfikacja wniosków odbywać się będzie tylko w Pionie Kanclerskim. Prosimy o nie składanie wniosków „na ostatnią chwilę”, gdyż może to wydłużyć proces weryfikacji.

  UWAGA!

  1. Studenci, którzy ubiegali się o stypendium socjalne na I semestr roku akademickiego 2016/2017 i których sytuacja rodzinna oraz materialna nie uległa zmianie w odniesieniu do stanu poświadczonego w semestrze zimowym – składają WNIOSEK o stypendium socjalne wraz z oświadczeniem (załącznik nr E do Regulaminu), iż złożone poprzednio dokumenty pozostają w zgodzie ze stanem faktycznym.
  2. Jeżeli zmieniła się sytuacja rodzinna lub materialna studenta (np. zmiana liczby członków rodziny studenta, utrata lub uzyskanie dochodu) w stosunku do stanu udokumentowanego w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017, student zobowiązany jest do złożenia WNIOSKU wraz z całym kompletem dokumentów(czyli analogicznie, jak w semestrze I r.a. 2016/2017).
  3. Studenci, którzy po raz pierwszy w tym roku akademickim będą ubiegać się o stypendium socjalne są zobowiązane do złożenia WNIOSKU wraz z pełną dokumentacją obrazującą sytuację rodzinną i materialną studenta.

   

  Świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

  Ważne: Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami przyznawania pomocy materialnej dla poszczególnych rodzajów stypendium oraz o przeczytanie regulaminu

Kontakt
Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl