Aktualności - stypendia

POMOC MATERIALNA dla studentów I i II stopnia w roku akademickim 2017/2018.

Student może ubiegać się o pomoc materialną w I semestrze r.a. 2017/2018, w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • specjalnego stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi.

WSZYSTKIE STYPENDIA PRZYZNAWANE SĄ NA WNIOSEK STUDENTA.

TERMIN składania wniosków: od 01 października 2017 r. do 31 października 2017 r.

  1. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej (stypendium) student zobowiązany jest wypełnić elektronicznie, poprzez platformę e-dziekanat.
  2. Następnie student drukuje wysłany elektronicznie wniosek, podpisuje go i składa w wersji papierowej (wraz z niezbędnymi załącznikami) w wyznaczonych miejscach:
  • Centrum Obsługi Studenta przy ul. Monte Cassino 15
  • Pion Kanclerski przy ul. Potulickiej 16

3. Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą – liczy się data stempla pocztowego.

Weryfikacja wniosków odbywać się będzie tylko w Pionie Kanclerskim. Prosimy o nie składanie wniosków „na ostatnią chwilę”, gdyż może to wydłużyć proces weryfikacji.

Świadczenia pomocy materialnej przyznawane będą na podstawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie.

Ważne: Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami przyznawania pomocy materialnej dla poszczególnych rodzajów stypendium oraz o przeczytanie regulaminu.

Kontakt
Katarzyna Ufniarz
tel:
(91) 44-80-021; (91) 44-89-105
email: kufniarz@twp.szczecin.pl